Till startsidan

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

som kognitivt hjälpmedel

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt abstraktions-, perceptions- och inlärnings- och minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter att planera uppgifter stegvis, genomföra, avsluta och upprätthålla aktiviteter som till exempel att styra och använda teknik i hemmiljön.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på abstraktions-, perceptions- och inlärnings- och minnesförmåga. Bedöm även den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.
  • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
  • Att hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
  • Överväg först om personen kan klara aktiviteten med det som finns i omgivningen och eller produkter i allmän handel.
  • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.

Utprovning

  • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuellt andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner.
  • Börja inlärningen i en konkret situation där personen är motiverad att använda hjälpmedlet.
  • Utarbeta rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda och byta batterier, ändra inställningar.
  • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.

För sortiment se Bassortiment/kognitionshjälpmedel alternativt webSesam/sortimentskatalog 

Uppföljning

Det kan ta flera år innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats