Till startsidan

Vanliga frågor och svar om HTA

Här hittar du svar på vanliga frågor om HTA.

HTA står för Health Technology Assessment och är den metod som används inom hälso- och sjukvård när man systematiskt vill utvärdera det vetenskapliga underlaget för olika metoder och teknikers effekter, risker och kostnader. Det innebär att all vetenskaplig information söks fram i en specifik fråga och informationen värderas sedan utifrån studiekvalité. Resultatet blir en sammanställning av det aktuella kunskapsläget.

Ett enkelt sätt om du vill hitta svenska HTA-sammanställningar är att söka på SBU:s webbplats.

SBU står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och är en statlig myndighet som genomför HTA-sammanställningar på nationell nivå

På SBU:s webbplats finns även regionala HTA-enheters rapporter publicerade.

Kontakta Maria Stålhammar eller Ulrica Elfgren för att få veta mer om vilken hjälp du kan få för att komma igång med HTA.

Du skickar in din fråga till sjukhusbiblioteket som gör en första informationssökning på ämnet. Du får en sammanställning av resultatet för informationssökningen och ett möte bokas in där Maria Stålhammar HTA-ansvarig i Region Värmland, frågeställaren och bibliotekarien gemensamt går igenom resultatet för informationssökningen. Vid mötet bestämmer vi hur vi går vidare.

PICO är ett sätt att ställa upp en sökfråga. Ett välformulerat PICO är viktigt för hur man avgör om artiklar ska tas med eller uteslutas när man gör informationssökningen.

Du gör uppställningen så här:

P – Patientgrupp: Vem eller vilka gäller behandlingen?

Exempel: Inneliggande patienter som fått infektion under sjukhusvistelse.

I – Intervention: Vad är det du vill undersöka?

Exempel: Handtvätt hos personal.

C – Comparison (jämförelse): Det du vill jämföra interventionen med, ofta standardbehandling.

Exempel: Ingen handtvätt, alternativ tvätt, ansiktsmask.

O – Outcome (effektmått): Vad vill du uppnå?

Exempel: Minskad infektionsrisk.

Vi hjälper gärna till att ställa upp din sökfråga enligt PICO.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats