Till startsidan

Nedsatt njurfunktion

Inför dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna är det viktigt att känna till njurfunktionen. Normalt, och särskilt vid sjukdom, minskar njurfunktionen med stigande ålder.

Därför bör läkemedel som till stor del utsöndras via njurarna ges med försiktighet, till exempel i lägre dos. Notera särskilt att vissa läkemedel försämrar njurfunktionen ytterligare, till exempel COX-hämmare (NSAID). 

GFR

Tänk GFR vid bedömning av njurfunktionen, enbart s-kreatinin utan omräkning till GFR kan vara missvisande eftersom kreatinin påverkas av bland annat muskelmassan. Vid provtagning av s-kreatinin kan eGFR beställas som utsvaras på lablistan. eGFR beräknas med en formel där enbart uppgifter om ålder, kön och s-kreatinin krävs. Beräkning av eGFR kan även göras på www.mdrd.com.

eGFR är en bra förstahandsmetod om muskelmassan inte kraftigt avviker från det förväntade och är lämpligt för uppföljning och stadieindelning vid njursvikt. Övriga metoder såsom cystatin C kan användas om njurfunktionen är normal, lätt sänkt eller om muskelmassan är kraftigt avvikande. Iohexolclearance är mer resurskrävande men är golden standard om mer exakt värde önskas, exempelvis vid cytostatikabehandling.

Tänk på

Vid intorkning, exempelvis vid värmeböljor, gastroenteriter eller minskat vätskeintag kan njurfunktionen påverkas kraftigt. Detta kan kräva dosanpassning eller temporär utsättning av vissa läkemedel, framförallt ACE-hämmare, ARB, COX-hämmare och metformin. Informera patienten om detta vid förskrivning.