Region Värmland logga

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används för att öka patientsäkerheten och kvaliteten i läkemedelsbehandlingen. Syftet är att förhindra att patienter tar läkemedel de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra eller orsakar biverkningar.

Läkemedelsgenomgångar kan ske både med och utan medverkan av farmaceut. Regionen har egna farmaceuter som bland annat genomför läkemedelsgenomgångar i samarbete med vården. Farmaceuterna kan kontaktas för hjälp med enskild uppkommen läkemedelsfråga eller om önskan finns för farmaceutdeltagande vid läkemedelsgenomgång.

Remiss

Farmacitjänsteenheten tar emot konsultationsremisser via Cosmic från både sluten- och öppenvården för hjälp med läkemedelsgenomgångar eller andra läkemedelsfrågor som rör enskild patient. Som mottagande enhet väljs Farmacitjänsteenheten.

Slutenvård

Klinisk farmaceut finns inom geriatriken på vårdavdelning 9, Centralsjukhuset i Karlstad. Där ingår farmaceuten som en del i metoden Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), ett arbetssätt ett multiprofessionellt team för medicinsk, funktionell och psykosocial bedömning av patienten. Farmaceuten har patientsamtal, utför enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar samt medverkar på teamrond.

På vårdavdelning 76 på Sjukhuset i Arvika och med start under hösten 2023 på vårdavdelning 65 på Sjukhuset i Torsby medverkar klinisk farmaceut på rond samt utför patientsamtal och läkemedelsgenomgångar. Syftet är att patienten ska ha en korrekt och uppdaterad läkemedelslista.

Öppenvård

Kliniska farmaceuter är en del av mobilt resursteam i Karlstad. Inför inskrivningar av nya patienter i teamet gör farmaceuten en fördjupad läkemedelsgenomgång. Farmaceuten medverkar även vid uppföljningar tre månader efter inskrivning i teamet.

Läkemedelsgenomgångar med farmaceut för patienter i särskilt boende och i hemsjukvården sker kontinuerligt och bokas på förhand via farmacitjansteenheten@regionvarmland.se terminsvis. Den kliniska farmaceuten erhåller symtomskattningsformulär på förhand och utför fördjupade läkemedelsgenomgångar med hjälp av dessa. Under rond diskuteras läkemedelsbehandlingen med läkare, sjuksköterska och den personal som vårdar patienten.

På vårdcentralen Västerstrand finns klinisk farmaceut på plats två dagar per vecka. Farmaceuten träffar patienter inför bokade läkarbesök eller årskontroller och utför enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar.

Klinisk farmaceut deltar även i receptbedömningsteam tillsammans med läkare och sjuksköterska på Eda vårdcentral där inkomna önskemål om receptförnyelser på utsedda fokusläkemedel bedöms.

För mer information se länkar nedan.

Symtomskattning inför läkemedelsgenomgång i primärvården

Riktlinjer och rutiner

Rapporter 

Sidan uppdaterad