Internationella antibiotikaveckan - Skydda antibiotikan!

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Frågan uppmärksammas nu både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

Alla kan göra något för att skydda antibiotikan 

Mycket av dagens moderna sjukvård bygger på tillgång till verksam antibiotika. För att bevara antibiotikans förmåga att rädda liv krävs fortsatta insatser på många områden.

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier. Den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv.

Smittskydd Värmland och Strama Värmland driver i samverkan med olika förskrivare arbetet med att använda antibiotika på ett bra sätt. Antibiotika ska användas bara när det verkligen behövs och då ett preparat med så smalt spektrum som möjligt. I de fortlöpande nationella mätningarna gällande förskrivning av antibiotika som görs så använder förskrivare i Värmland antibiotika med smalt spektrum men förhållandevis mycket antibiotika. 

Läs mer 

Läs mer på Skydda antibiotikan

Antibiotika och antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten)