Hygien i förskolan

Barn i förskoleåldern är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för smittspridning.

  

Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Vi har genomfört ett antal utbildningar för hygienombud som efter mandat från förskolechefen utför hygienrond i förskolan. Hygienombudet utses av förskolechefen. Tanken är också att samverkan mellan förskolan och BVC-sjuksköterskan ska stärkas. 

Intensiv och tidig start för RS-virus (Folkhälsomyndigheten) 

Informationsmaterial

Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19 på förskola  
Se även Covid-19 (coronavirus), under rubriken "Information till verksamheter". 

1177 - Infektioner hos barn - smittguide 
Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller annan barnomsorg. En del sjukdomar smittar innan barnet har fått tydliga symtom. Här kan du bland annat läsa om hur det smittar och om barnet behöver vara hemma från förskolan eller skolan. 

Information på andra språk kan väljas på 1177:s startsida vid ”other languages”, längst ned på sidan. Det finns bland annat information om förkylningar, feber och gastroenteriter hos barn.

Utbildningsmaterial Hygien i förskolan  

Blanketter   

När ditt barn blir sjukt - förskolans föräldrainformation (2021-10-13)    
Översättningar:  
arabiska 
engelska   
somaliska  

Magsjuka (diarré och kräkningar) hos barn på förskola

- Information till förskolepersonal  
- Information till vårdnadshavare 
- Information till sjukvården 

Magsjukelarm - affisch för förskola

Streptokockinfektioner inom förskoleverksamheten

Information till förskolepersonal  
- Information till vårdnadshavare  
- Information till sjukvården 

Hygienombud

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan - protokoll

Mätning av personalens följsamhet till hygienrutiner på förskolan - protokoll 

Lokala riktlinjer

Hygienråd i förskolan  

Magsjukeutbrott - åtgärder och förstärkta hygienrutiner  

Smittspridning av streptokocker - åtgärder och förstärkta hygienrutiner 

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola