Basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

Sedan 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Dessa föreskrifter gäller personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Hygienföreskrifter för Region Värmland - baserad på SOSFS 2015:10.
Tillämpning av hygienföreskrifter

Följsamhetsmätningar av BHK

I december 2013 tog HCL (Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp) beslut att alla enheter i dåvarande landstinget med patientnära vård skulle genomföra följsamhetsmätningar varje månad tills dess att man nått stabilt hög följsamhet. Från 2019 mättes BHK tre gånger per år (mars, maj och oktober) och om man hade 70 procents total följsamhet eller lägre skulle man fortsätta med de månatliga mätningar. Från juni 2020 ska mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler genomföras varje månad och framåt för samtliga avdelningar och enheter i och med rådande läge med covid-19.

Tidplan mätningar BHK 2021 Region Värmland

Hygienombud på enheter och avdelningar utför följsamhetsmätningar på basala hygienrutiner och klädregler, med minst 10 observationer varje gång. Det är avdelningschefen som beslutar vem eller vilka som gör observationerna.

Riktlinje - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Rutin - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Mall - protokoll för mätning av följsamhet basala hygienrutiner och klädregler (pdf)

Mall - självskattning ambulansverksamhet

Läs mer om följsamhetsmätningar och inmatning i PPM-verktyget på sidan om hygienombud.

 

Resultat av följsamhetsmätningar BHK