Till startsidan

Apkoppor (monkeypox)

Apkoppor är en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Information om sjukdomen

Sjukdomen är en sällsynt zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den förekommer vanligtvis i Central- och västafrika, där infektionen finns hos vilda apor, men det är sannolikt olika gnagare som är reservoar för viruset. Fall av apkoppor som diagnostiseras utanför Afrika är ovanligt, men förekommer.

Under 2022 har flera länder i Europa och Nordamerika rapporterat fall bland i första hand MSM (män som har sex med män) och smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd.

Smittvägar

Kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig. Kontakt med infekterade djur är den vanligaste smittvägen men det finns också fall där sjukdomen spridits mellan människor. I första hand är det en dropp- och kontaktsmitta. Smittan kan också vara sexuellt överförd.

Symtom

Sjukdomsbilden vid infektion med apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Blåsorna kan spridas till bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Symtom kan även innefatta feber och svullna lymfkörtlar. Vid sexuellt överförd smitta kan blåsor på könsorganen, munnen och runt analöppningen uppstå.

De nu aktuella fallen med smittspridning i Europa och Nordamerika bland i första hand MSM (män som har sex med män) har inte en typiskt klinisk bild, utan ter sig mildare med blåsor på könsorganen och runt analöppningen samt lymfkörtelförstoring i ljumskarna och låggradig feber.

Inkubationstid

Vanligtvis 6-13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Behandling

Specifik behandling mot apkoppor saknas i nuläget. Sjukdomen är i de flesta fall självläkande med mild till måttlig sjukdomsbild.

Vaccination

Det finns ett vaccin mot apkoppor. Sverige har blivit tilldelad en liten mängd doser av vaccinet. Den begränsade tillgången till vaccin gör att Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinet för personer som haft nära kontakt med en smittad person. Syftet är att skydda personer med hög risk att utveckla sjukdom. Det minskar risken för att insjukna. Vaccination erbjuds inte till personer som redan utvecklat symtom på sjukdomen.

Endast personer som löper hög risk för att ha blivit smittade kommer erbjudas vaccination i samband med smittspårning runt en patient med apkoppor. De kommer bli kontaktade av den mottagning som genomfört smittspårningen och erbjudas vaccination. Vaccinet är mest effektivt om det ges inom fyra dagar från tillfället då personen utsatts för smittorisk, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt. Personer som har exponerats för viruset kan erbjudas vaccination med en eller två doser, det avgörs av en medicinsk bedömning.

Vårdrutiner

Patient där misstanke om apkoppor föreligger ska tas in direkt på behandlingsrum och får inte vistas i väntrum. För detaljer avseende handläggning i vården, se rutin under rubriken Lokala rutiner nedan.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Vid misstanke om apkoppor ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på STI-mottagningen/Hudkonsult CSK alternativt infektionsbakjour beroende på klinisk bild. Jourtid kontaktas infektionsbakjour.
  2. Ge patienten information om apkoppor, inklusive hur det smittar - se nedan under rubriken smittskyddsblad.
  3. Smittspårning: Utförs i samarbete med Smittskydd Värmland. Ta kontakt med Smittskydd Värmland 010-839 13 00 (vardagar). Jourtid kontaktas infektionsbakjour som vid misstanke kontaktar smittskyddsläkare.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, smittväg och eventuellt smittland.
    Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (folkhalsomyndigheten)
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för apkoppor är kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Uppdaterade 2022-07-20:

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning

Lokala rutiner

RUT-24748 Apkoppor (monkeypox) (pdf) Pdf, 217 kB.

Provtagning

Observera! Provtagning av misstänkta fall görs endast på STI-mottagningen eller infektionskliniken. Prover skickas till Folkhälsomyndigheten för analys.

Misstänkta fall av apkoppor - provtagning och åtgärder (folkhalsomyndigheten.se)

Orthopoxvirus (PCR), provtagningsanvisning (folkhalsomyndigheten.se)

Packa provet rätt (folkhalsomyndigheten.se)

Relaterade länkar

Sjukdomsinformation om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Underlag för planering av vaccination mot apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Information till personal på laboratorier om apkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

Apkoppor (Internationellt maj 2022-) (folkhalsomyndigheten.se)

Apkoppor - 1177.se

Informationsmaterial om apkopplor på svenska och flera språk (folkhalsomyndigheten.se)

Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak (ecdc.europa.eu)

Factsheet for health professionals on monkeypox (ecdc.europa.eu)

Monkeypox (cdc.gov)

Monkeypox (who.int)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen