Till startsidan

Medicinska frågeställningar

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Alla som svarar "Ja" på någon av frågorna om allergi i hälsodeklarationen ska bedömas av läkare. Notera att frågorna gäller allvarliga allergiska reaktioner som har krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Dessa personer ska själva ringa tidsbokningen för att boka en telefontid till läkare på Regional vaccinationsenhet.

Övriga enheter inom vården kan vid behov skicka remiss till Regional vaccinationsenhet.

Regional vaccinationsenhet avgör vid vilken av följande nivåer av beredskap som är nödvändig:

  • Vaccination med normal observation 15 minuter med tillgång till akutläkemedel (adrenalin, betapred och antihistamin).
  • Vaccination med utökad observation 30 minuter med tillgång till intravenös vätskebehandling, syrgas och läkare på plats utöver akutläkemedel enligt ovan.
  • Vaccination med narkosläkarberedskap.

Vid bedömningen används nedanstående algoritm, som bygger på riktlinjer från Svensk förening för allergologi.

Vaccin mot covid-19 ska ges intramuskulärt.

Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller tillstånd med påverkan på koagulationen finns viss risk för muskelblödning.

Rådgör med hematolog vid behov vid tillstånd med påverkan på koagulationen.

I samtliga fall ska injektionsstället ska komprimeras i 5 minuter.

För patienter behandlade med warfarin, NOAK, trombocythämmare eller lågmolekylärt heparin följs nedanstående rutin:

Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade
med antikoagulantia - RUT 21675 version 4 (pdf) Pdf, 169 kB.

Vaccin mot covid-19 (Comirnaty, Spikevax eller Nuvaxovid) och normalvaccin mot influensa och kan ges till vuxna vid samma tillfälle - ges då i olika armar.

Även gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 vid samma tillfälle som normalvaccin mot influensa.

Vaccination med proteinbaserat vaccin mot covid-19 (Nuvaxovid) och det adjuventerade influensavaccinet Fluad Tetra separeras med minst 7 dagar.

För barn i särskild riskgrupp som vaccineras mot covid-19 rekommenderas generellt att man separerar vaccination mot covid-19 från alla andra vaccinationer med minst 7 dagar.

Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 ska efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader.

Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp till tre månader efter sjukdomstillfället.