Region Värmland logga

Medicinska frågeställningar pneumokocker

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Inför varje vaccination är det även viktigt att inhämta information om tidigare givna doser.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall.

Personer som har fått en allvarlig reaktion efter en föregående dos vaccin mot pneumokockinfektion ska inte vaccineras. De som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Vaccin mot pneumokockinfektion ska i första hand ges intramuskulärt, men kan i vissa fall även ges subkutant.

Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller tillstånd med påverkan på koagulationen finns viss risk för muskelblödning.

För patienter behandlade med warfarin, NOAK, trombocythämmare eller lågmolekylärt heparin följs nedanstående rutin:

Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade med antikoagulantia - RUT 21675 version 4 (pdf) Pdf, 169 kB.

Rådgör med hematolog vid behov vid tillstånd med påverkan på koagulationen.

I samtliga fall ska injektionsstället ska komprimeras i 5 minuter.

Pneumovax kan ges samtidigt som vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Nuvaxovid) och normalvaccin mot säsongsinfluensa (Vaxigrip Tetra).

Pneumovax kan också ges samtidigt som vaccin mot TBE (Encepur eller FSME-Immun).

Om två adjuventerade vaccin ska ges, till exempel konjugerat vaccin mot pneumokocker (Apexxnar) och proteinbaserat vaccin mot covid-19 (Nuvaxovid), ska de separeras med minst 7 dagar.

Sidan uppdaterad