Region Värmland logga

Jobba med oss på anestesi, operation och intensivvård

Vi ser till att alla som behöver får planerad och akut vård som kräver operationsinsatser, intensivvård och smärtlindring.

Tre operationspersonal står runt en patient

Anestesi-operation-intensivvård, AnOpIVA, är Region Värmlands största verksamhetsområde sett i antal medarbetare.

Operation och anestesi

Här finns länets största operationsavdelning med 20 operationssalar. På operationsavdelningen arbetar anestesiläkare, anestesi- och operationssjuksköterskor, undersköterskor och värdinnor.

Vår verksamhet

I operationssalen arbetar vi i nära team tillsammans med operatörer. Dagtid finns alltid två driftledare som ser till att arbetet flyter på.

Vi utför både planerade och akuta operationer och har dygnet-runt verksamhet i en högteknologisk miljö. Vi erbjuder kvalificerad operationssjukvård inom flera specialiteter, kärl- och gastrokirurgi, endokrin, ortopedi, gynekologi, obstetrik, öron- näs- och halskirurgi, urologi, tand och käkkirurgi samt internmedicin. Vi genomför också anestesier vid undersökningar på röntgenavdelningen.

En spännande del av verksamheten är akut– och traumalarm då vi larmas till sjukhusets olika avdelningar eller akuten vid till exempel hjärtstopp eller olyckor. Vi hjälper övrig sjukvård med patienter som har behov av smärtlindring och bedövning dygnet runt.

För att ha så väl förberedda patienter som möjligt erbjuder vi till exempel ”narkoslek” där barn och ungdomar kan besöka oss inför operation.

Kompetensutveckling

Kontinuerlig kompetensutveckling är en viktig del i vårt arbete och därför har vi återkommande utbildningsdagar och föreläsningar. På varje specialitet finns sektionsansvariga operations- och anestesisjuksköterskor som ansvarar för avdelningens utveckling.

Är du nyfiken på vår verksamhet är du välkommen att kontakta våra avdelningschefer:

Lena Karlsson
lena.karlsson@regionvarmland.se

Pernilla Ernstsson
pernilla.ernstsson@regionvarmland.se

Erik Strand
erik.strand@regionvarmland.se

Helena Granroth
helena.granroth@regionvarmland.se

På operationsavdelningen på Arvika sjukhus bedriver vi elektiv operationsverksamhet på fyra salar samt har två satellitsalar för mindre ingrepp och behandlingar. Verksamheten sker dagtid, måndag till fredag.

Vår verksamhet

Huvuduppdraget är för nuvarande ortopedi med cirka 600 knä- och höftplastiker per år samt ryggkirurgi. Inom dagkirurgisk verksamhet opereras bland annat bråck- och galloperationer. Det utförs även ett antal operationer och behandlingar inom öron- näs- och halskirurgi, sjukhustandvård, ECT samt endoskopi.

Anestesiläkare och anestesisjuksköterska har beredskap årets alla dagar för att kunna vara behjälpliga vid exempelvis ambulanstransport mellan sjukhus, stickhjälp eller trauman/akut sjuka patienter.

Nära samarbete

Här arbetar drygt 30 personer i en trivsam atmosfär med nära samarbete mellan olika personalkategorier såsom operationssjuksköterskor och undersköterskor, anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och steriltekniker.

Tar emot studenter

Operationsavdelningen tar emot studenter från sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeutbildningar, sjuksköterskespecialistutbildningar inom anestesi, ambulans och operation samt AT- och ST-läkare.

Vi på intensivvårdsavdelningen, IVA, vårdar patienter i alla åldrar av olika anledningar, men gemensamt för dem är att sjukdomstillståndet är allvarligt och att ett eller flera organsystem sviktar. Bemanningen är hög dygnet runt och det finns kompetens och resurser för att vårda de svårast sjuka patienterna i länet.

Organdonation

Det finns en donationsansvarig läkare som har ett övergripande ansvar för donationsverksamheten vid Centralsjukhuset i Karlstad. Det finns också donationsansvariga sjuksköterskor som tillsammans med donationsansvarig läkare verkar för att främja donation.

Mobil intensivvårdgrupp

En del av vårt uppdrag är att tillhandahålla funktionen mobil intensivvårdsgrupp, MIG. Avsikten med MIG är att i samarbete med avdelningspersonalen på vårdavdelningarna tidigt identifiera och påbörja behandling av patienter som löper risk att ytterligare försämras i vitala funktioner. I MIG-funktionen ingår även uppföljning av vissa patienter efter utskrivning från IVA.

Post-IVA mottagning

Patienter som vårdats en längre tid på IVA får inbjudan om återbesök till vår IVA-mottagning. Syftet med återbesöket är att erbjuda både patienter och närstående en möjlighet att gå igenom sjukdomsförloppet på IVA och samtala om sina upplevelser.

Vårdutvecklare

Vårdutvecklaren har ett utvecklingsansvar för IVA tillsammans med avdelningschef och medicinskt ledningsansvarig läkare. Vårdutvecklaren ska vara delaktig i vårdutvecklingen och driva den framåt i nära samarbete med avdelningschefer, medicinskt ledningsansvarig läkare samt utvecklingsgrupperna.

Medicinteknisk samordnare

Vi har mycket högteknologisk utrustning, därav har vi två medarbetare som delar på uppdraget medicinteknisk samordnare, MT.

Utvecklingsgrupper

För att hela tiden utveckla intensivvården har vi flera grupper som ansvarar för olika områden, exempelvis respiration, barn som intensivvårdas, dialys och nutrition.

Undersköterska på IVA

Som undersköterska på intensiven arbetar du i ett team med intensivvårdssjuksköterskor och anestesiläkare. Undersköterskan arbetar främst med svårt sjuka patienter med ett stort omvårdnadsbehov, ständig övervakning och mobilisering samt att assistera vid olika procedurer eller ingrepp.

Arbetsuppgifterna kan vara allt från munvård, förhindra trycksår till att lindra ångest och ta hand om anhöriga.

Sjuksköterska på IVA

För att arbeta som intensivvårdssjuksköterska krävs en specialistutbildning inom intensivvård. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för den mest kvalificerade omvårdnaden och patientövervakningen. Den avancerade vård som bedrivs med hjälp av till exempel respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater ställer stora krav på kompetens inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

Arbetet är kvalificerat och självständigt men kräver även god samarbetsförmåga med övriga professioner.

Är du nyfiken på att jobba med oss på intensivvården? Kom gärna till oss en dag för att följa våra sjuksköterskor eller undersköterskor. Välkommen att kontakta våra avdelningschefer:

Jenny Ideborg
jenny.ideborg@regionvarmland.se

Helena Baldesten
helena.baldesten@regionvarmland.se

Intensivvårdsavdelningen, IVA, har respiratorplatser och IVA/IMA platser. Uppvakningen, UVA, tillhör IVA och har platser för patienter som vårdas efter olika operationer eller ingrepp.

Vår verksamhet

På IVA vårdas patienter med allvarliga sjukdomstillstånd och som sviktar i ett eller flera organsystem. Vi har bemanning och kompetens samt resurs och utrustning att vårda de svårast sjuka på sjukhuset.

På UVA vårdas patienter efter operation, vilket innebär övervakning av vitala parametrar, smärtlindring, postoperativ information och mobilisering. UVA och IVA har ett nära samarbete.

Arbetar i team

På IVA arbetar sjuksköterskor specialistutbildade inom intensivvård och undersköterskor. Vi arbetar i team tillsammans för att vårda kritiskt sjuka patienter. På IVA och UVA arbetar vi med varierande arbetsuppgifter med snabbt skiftande situationer.

Är du nyfiken på att jobba med oss på intensivvården? Kom gärna till oss en dag för att följa våra sjuksköterskor eller undersköterskor. Välkommen att kontakta våra avdelningschef:

Maria Johansson Tindefjord
maria.tindefjord@regionvarmland.se

Tre vårdpersonal vid en medicinsktekniskt apparatur.

Uppvakningsavdelningen, UVA, är en del av AnOpIVA (Anestesi-Operation-Intensivvård). Totalt är vi cirka 40 personer som arbetar på UVA. Hos oss arbetar specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor samt undersköterskor.

Uppvakningsavdelningen vårdar årligen cirka 15 000 patienter varav ungefär 13 000 genomgått kirurgiska ingrepp. Uppvakningsavdelningen stöttar också övriga enheter på sjukhuset med avancerade medicinska åtgärder som thoraxdränage, elkonverteringar, CVK, PVK med mera. Vi gör också uppföljningar av patienter med epidural smärtbehandling och hjälper även avdelningarna med utbildningar av olika slag.

Vi jobbar också nära IVA som har begränsat med platser och i vissa fall kan IVA patienter vårdas på UVA under en kortare tid med UVA-personal.

Uppvakningsavdelningen består av en preoperativ och en postoperativ enhet samt en kärlaccessmottagning:

  • På den preoperativa enheten tas patienter emot och förbereds före operation när man kommer från hemmet.
  • På den postoperativa enheten vårdas man några timmar efter operation för att sedan skrivas ut till hemmet eller fortsätta vårdas på en vårdavdelning. Vi har även ett antal platser för förlängd postoperativ vård över natten för de som har behov av extra övervak innan utskrivning till hemmet.
  • Kärlaccessmottagningen tar emot patienter på remiss från olika enheter där patienterna är i behov av en piccline för långtidsanvändning av intravenösa läkemedel. Där arbetar några av våra sjuksköterskor och undersköterskor självständigt med patienterna.

Sjuksköterska på UVA

En sjuksköterska på UVA jobbar varierat med mottagandet och vård av nyopererade patienter. Sjuksköterskan använder potenta läkemedel och avancerad medicinteknisk utrustning och jobbar i team tillsammans med undersköterska och narkosläkare. I jobbet ingår kontinuerlig schemalagd utbildning. Vi har både allmän- och specialistsjuksköterskor på avdelningen vilket innebär en fin kompetensöverföring.

Undersköterska på UVA

Som undersköterska på uppvakningen arbetar du i ett team med sjuksköterskor och anestesiläkare. Undersköterskan jobbar med ständig övervakning, omvårdnad och mobilisering samt assisterar vid olika procedurer och ingrepp. I arbetet ingår även receptionsarbete, provtagningar och PVK-sättning.

Vårdutvecklare på UVA

Vårdutvecklaren har ett utvecklingsansvar för UVA tillsammans med avdelningschef och medicinskt ledningsansvarig läkare. Vårdutvecklaren ska vara delaktig i vårdutvecklingen och driva den framåt i nära samarbete med avdelningschefer, medicinskt ledningsansvarig läkare samt sektionsanvariga.

Sektionsansvarig på UVA

Som sektionsansvarig på UVA är du ansvarig för utvecklingen inom ett specifikt kirurgiskt område tillsammans med narkosläkare, anestesi- och operationssjuksköterska samt operatör. De ska driva vården framåt och följa vetenskapligt beprövade procedurer, uppdatera rutiner och arbetssätt.

Driftledare på UVA

Vi har några driftledare som delar på uppgiften att varje dag ansvara för flödet i operationsprogrammet tillsammans med driftledaren för operation. De har översikt över behov och tillgång på personal och arbetar med schemaplanering för veckan där de sköter fördelning, tillsättning av vakanser, beviljar ledigheter med mera. Driftledaren har helikopterperspektiv över verksamheten och är alltid tillgänglig på telefon.

Övriga ansvarsområden

Som på alla andra avdelningar hjälps vi åt med diverse ansvarsområden där alla har ett mindre uppdrag som behöver göras på en arbetsplats. Det kan vara instruktör av olika slag, medicinskteknisk ansvarig, brandombud, hygienansvariga med mera.

Smärtcentrum är en specialistmottagning som har ett länsövergripande uppdrag. Vi utför kartläggningar, bedömningar och lämnar behandlingsförslag till patienter med akuta eller långvariga smärttillstånd inom öppen- och slutenvården. Vi erbjuder utbildning, konsultationer och handledning till andra vårdgivare.

Här arbetar smärtläkare, smärtsjuksköterskor, fysioterapeuter, psykolog, rehabiliteringskoordinator och vårdadministratörer.

På steriltekniska enheten arbetar steriltekniker och undersköterskor som ansvarar för sterila medicintekniska engångs- och flergångsprodukter.

I arbetet med sterilgodshantering för flergångsinstrument utförs rengöring, desinfektion, renhets- och funktionskontroll, packning och sterilisering till operationsavdelningen, vårdavdelningar och mottagningar på Centralsjukuset i Karlstad, samt vårdcentraler och externa kunder i hela Värmland.

Vi beställer, lagerhåller och levererar sterilt engångsmaterial till våra kunder på Centralsjukhuset.

Vi jobbar efter de myndighetskrav som finns för produktion av sterila medicintekniska produkter och är certifierade enligt SS-ISO9001:2015 ledningssystem för kvalitet.

Systematiskt servicearbete

Arbetet är stimulerande och vi arbetar systematiskt. För att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster i rätt tid och på rätt sätt med bästa kvalité krävs noggrannhet, problemlösningsförmåga, servicekänsla och ett välfungerande samarbete gentemot våra kunder.

Individuell introduktion

Som ny medarbetare hos oss får du individuellt anpassad inskolning tillsammans med en handledare. Det finns goda chanser till personlig utveckling i ditt arbete genom ansvarsområden inom steriliseringsprocessen.

Verksamhetsområdet innefattar också ambulanshelikoptern och en läkarenhet.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad