Region Värmland logga

Jobba med oss på område vårdkvalitet

Område vårdkvalitet stödjer vården både operativt och strategiskt.

Område vårdkvalitets uppdrag är att stödja vårdens verksamheter såväl strategiskt som operativt. Område vårdkvalitet bidrar med expertstöd och ledning i frågor som rör patientsäkerhet, klinisk forskning, utbildning, samverkan, processbaserat utvecklingsarbete samt teoretiskt och praktiskt kunskapsstöd. Det görs i nära samarbete med vårdens verksamheter och stödfunktioner samt i samverkan med externa aktörer.

Område vårdkvalitet erbjuder utbildning, handledning, dialoger och uppföljning inom olika kvalitets- och patientsäkerhetsområden. Områdets enheter ger också stöd till och stimulerar klinisk forskning, forskarutbildning och klinisk verksamhetsförlagd utbildning samt till implementering av ett evidensbaserat aktivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, där utvecklings- och förbättringsarbeten är centrala delar.

Inom område vårdkvalitet finns följande verksamheter:

 • Centrum för klinisk forskning och utbildning
 • Klassifikationsenhet
 • Kliniskt träningscentrum
 • Kunskapsstyrnings- och patientsäkerhetsenheten
 • Läkemedelskommittén
 • Samverkan
 • Sjukhusbiblioteken
 • Telefoniservice vaccination
 • Utveckling och användarstöd patientjournal
 • Verksamhetsanalysenheten
 • Vårdvalsenheten
 •  

Sidan uppdaterad