Region Värmland logga

Risker och digital integritet

Du behöver veta vilka risker du tar i samband med deltagande. Vi beskriver här de risker vi ser och vilka åtgärder vi tar för att minimera dem.

Illustration av man och gravid kvinna sittandes i en soffa.

Känslomässiga påfrestningar

Deltagandet i studien skulle kunna innebära en risk för känslomässig påfrestning och väcka tankar som behöver bearbetas. Du väljer själv vilka frågor som du vill svara på. Om du vill komma i kontakt med vården kan vi hjälpa till med detta. Du kan kontakta oss via e-post och via meddelandefunktionen på hemsidan, så tar någon av oss ansvariga för studien kontakt med dig. Inom forskargruppen finns stor erfarenhet av att samtala med kvinnor i samband med graviditet och förlossning.

Digital säkerhet och integritet

Forskargruppen har stor kompetens och erfarenhet av digital säkerhet och integritet i samband med forskning. Trots att vi vidtagit noggranna åtgärder för att uppnå mycket hög datasäkerhet så är det omöjligt att helt utesluta dataintrång.

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig i forskningssyfte. Som rättslig grund för insamlingen ligger EU’s dataskyddsförordning, som säger att forskning som utförs av statliga universitet är en uppgift av allmänt intresse. För att i så stor utsträckning som möjligt skydda dig gör vi på följande sätt:

Kodnummer

När du registrerat via hemsidan att du vill delta i studien får du automatiskt ett kodnummer, så att inga uppgifter lagras tillsammans med din identitet. När vi analyserar uppgifterna och redovisar resultaten kommer du att förbli anonym. Data som inhämtats på Early Labour App kopplas bara till det kodnummer som skapats för just dig. Kodnumret som står överst i enkäten används bara för att analysera data. Resultat på enkäter kommer att presenteras så att enskilda personer inte kan spåras eller identifieras.

Kryptering

Direkt när uppgifter samlas in görs en kryptering. Detta betyder att informationen görs oläslig. Bara med krypteringsnyckeln blir uppgifterna läsliga. Alla transporter av data över nätverk görs med ytterligare en kryptering. Krypteringsnyckeln sparas på en lagringsenhet utan nätverkskoppling, som förvaras inlåst i ett kassaskåp på Region Värmland.

Förvaring av datauppgifter

Insamlade data förvaras i krypterad form på datorer inom Region Värmland, Uppsala universitet och Karlstads universitet under 10 år. Inför våra analyser kommer krypteringen att låsas upp, men uppgifterna förblir kodade. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till uppgifterna. Identifierbara personuppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen Region Värmland. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Karin Ängeby, ansvarig forskare på Kvinnosjukvården, Region Värmland.

Dataskyddsombud och ansvarig för personuppgiftsfrågor för Region Värmland är arkivarie och informationssäkerhetssamordnare Henrik Landtmansson. E-post: henrik.landtmanson@regionvarmland.se, telefon 010-8314199.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen (datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet.

Sidan uppdaterad