Region Värmland logga

Verksamhetsbidrag kultur

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer.

Riktlinjer

Region Värmlands riktlinjer för bidrag beskriver syfte och mål med bidragen samt vilka villkor som gäller för att ansöka om stöd. Läs dem innan du ansöker om stöd.

Riktlinjerna är indelade i kapitel för att täcka in kultur- och bildningsnämndens hela ansvarsområde. Söker du bidrag inom kulturområdet kan du koncentrera din läsning till kapitel ”Allmänna villkor” (sidan 4-7) och ”Bilaga 3. Kultur” (sidan 13-15).

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf) Pdf, 332 kB..

Ansökan

Ansökan öppen 10 augusti-1 september.

Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret inklusive ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

Länk till ansökningsformulär publiceras här under ansökningsperioden.

Beslut

Beslut om bidrag fattas av kultur- och bildningsnämnden eller i enlighet med kultur- och bildningsnämndens delegeringsförteckning. Beslut fattas i regel under kultur- och bildningsnämndens sammanträde i december.

Utbetalning

Utbetalningsprinciper:

  • Bidrag under 150 000 kronor utbetalas i sin helhet
  • Bidrag mellan 150 000 kronor och 299 999 kronor utbetalas halvårsvis
  • Bidrag mellan 300 000 kronor och 499 999 kronor betalas ut kvartalsvis
  • Bidrag större än 499 999 kronor betalas ut med en tolftedel varje månad

Undantag från utbetalningsprinciperna kan efter ansökan medges i särskilda fall, till exempel om organisationens verksamhet är koncentrerad till en särskild period av året.

Kommunikation

När du beviljats ett bidrag från Region Värmland ska det i all kommunikation om ditt projekt, arrangemang eller verksamhet framgå att Region Värmland är bidragsgivare.

I den mån det är möjligt ska regionens logotyp användas. Om det saknas utrymme för logotypen i kommunikationen ska texten ”Med stöd av Region Värmland” finnas med.

Grafisk manual med logotyp för nedladdning.

Redovisning

Redovisning av genomförd verksamhet sker i samband med ansökan om bidrag. Om verksamhetens inriktning förändras i stor utsträckning ska bidragsmottagaren meddela Region Värmland detta.

Sidan uppdaterad