Region Värmland logga

Regionstyrelsen i korthet tisdag 31 maj 2022

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionplan och budget 2023 samt flerårsplan 2023–2025.

Regionplan och budget 2023 samt flerårsplan 2023–2025

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna regionplan 2023, flerårsplan 2023–2025 samt fastställa budget 2023. Enligt förslaget kommer 2023 års budget att omfatta drygt 10,4 miljarder kronor.

Beslutet fattades efter votering där Socialdemokraternas förslag först ställdes mot Sverigedemokraternas förslag för att sedan ställas mot arbetsutskottets, det vill säga Värmlandssamverkans och Vänsterpartiets, förslag. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

Budget 2023 fastställs slutgiltigt av regionfullmäktige den 7 december 2022. Enligt Kommunallagen ska budget för nästkommande budgetår fastställas av det nyvalda fullmäktige de år då det är valår.

Prognos och resultat för 2022

På regionstyrelsens sammanträde presenterades resultatet för januari till och med april samt en helårsprognos för 2022. Verksamhetens resultat för januari–april visar ett överskott på 76 miljoner kronor. Det är bättre än väntat tack vare högre skatteintäkter samt att en del aktiviteter som budgeterats för ännu inte genomförts.

Det totala resultatet för januari–april visar ett underskott på 361 miljoner kronor, vilket förklaras med att pensionsplaceringarna har utvecklats negativt sedan början av året.

Prognosen för helåret visar ett underskott på 355 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat. Dock finns en rad osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen och bedömningen är därför att Region Värmland kommer att landa på ett underskott på 200 miljoner kronor för 2022.

Flera faktorer påverkar prognosen:

  • Återställning efter pandemin.
  • Omvärldsfaktorer som inflation, höjda energipriser och avtalsförändringar.
  • Kompetensförsörjning inom hälso-och sjukvården.
  • Utveckling av verksamheten, exempelvis omställning till god och nära vård.

Det som främst driver kostnaderna är bemanning inom hälso- och sjukvården, både för egen och inhyrd personal, samt att kollektivtrafiken haft minskade biljettintäkter då färre valt att resa kollektivt under och efter pandemin.

Region Värmlands förvaltning kommer att ansöka hos hälso- och sjukvårdsnämnden om att få överskrida budgeten med 200 miljoner kronor för 2022. Ärendet kommer behandlas på hälso- och sjukvårdsnämnden 14 juni och på regionstyrelsen den 21 juni.

– Vi har haft några år med goda ekonomiska resultat, det ger oss nu förutsättningar att jobba med återställning efter pandemin och omställning till god och nära vård, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Minskad klimatpåverkan från tjänstebilar

Efter ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan beslutade regionstyrelsen i slutet av förra året att Region Värmlands upphandlade tjänstebilar i huvudsak ska gå på fossilfria drivmedel under senast nästa upphandlade avtal. Dessutom ska el vara det prioriterade drivmedlet.

Regiondirektören fick i samband med detta i uppdrag att säkerställa att nuvarande tjänstebilsavtal inte skulle förlängas. Utredningen har bedömt möjligheter och risker med att inte förlänga nuvarande avtal och det har konstaterats att det redan finns möjligheter inom detta att avropa eller hyra tjänstebilar drivna på i huvudsak fossilfria drivmedel. Att inte förlänga nuvarande avtal bedöms ogynnsamt och därför föreslås att tidigare beslut i ärendet ersätts.

Slutsatserna i utredningen pekar också på att om el ska prioriteras som drivmedel för Region Värmlands tjänstebilar, så krävs att den interna laddinfrastrukturen byggs ut. Styrelsen beslutade därför att så ska ske och att utbyggnaden ska prioriteras ekonomiskt samt att dagens beslut ersätter tidigare fattade sådana.

Den totala kostnaden för utbyggnad av den interna laddinfrastrukturen uppskattas grovt till 35 miljoner kronor. Därefter tillkommer även drift och underhållskostnader i form av ökande elförbrukning och underhåll av laddstolpar. Detta behöver därför drivas som en särskild satsning.

Utredning av magasin för Värmlands museum

Värmlands Museum behöver nya magasinslokaler för att kunna bevara sina samlingar på ett hållbart och tillfredsställande sätt. Museet har i dag ett magasin i Ulvsby och lokalerna är inte längre ändamålsenliga. Flera funktioner som behövs för att kunna vårda, bevara och utöka samlingarna saknas och arbetsmiljön för personalen är bristfällig.

Värmlands Museum har kontaktat Region Värmland och Karlstads kommun med en önskan om att man undersöker möjligheterna för ett nytt magasin. En extern konsult behöver därför anlitas för att utreda behoven och lösningen av magasinsfrågan. Uppskattad kostnad för konsultuppdraget är cirka 300 000 kronor, vilken ska fördelas enligt gällande avtal mellan Region Värmland och Karlstads kommun, det vill säga 60/40-principen. Styrelsen beslutade att en förstudie avseende Värmlands Museums magasin ska initieras.

Sidan uppdaterad