Region Värmland logga

Allvarligt ekonomiskt läge för Region Värmland

Flera snabba, negativa ekonomiska förändringar ger ett bekymmersamt läge i de flesta regioner och många kommuner i Sverige. Region Värmland är inget undantag.

Det ekonomiska läget för Region Värmland är mycket allvarligt. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till att vi och nästan alla andra regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport

Här kan du ta del av organisationens Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport, som ger en bild av regioners och kommuners ekonomi de närmaste åren.

Ekonomirapporten (skr.se)

Inflationen har ändrat förutsättningarna rejält och på kort tid. Det handlar om stora prisökningar på varor och kraftigt ökade pensionskostnader.

Jobbar med flera åtgärder

Region Värmland jobbar nu med flera åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärderna ska sammanlagt ge besparingar som omfattar minst 10 procent av varje verksamhets nettokostnadsram för 2024. Varje åtgärd analyseras för att sätta ekonomisk effekt i relation till konsekvens för invånare och verksamhet. Detta utgör sedan ett beslutsunderlag för politiska prioriteringar om vad som ska genomföras.

Alla verksamheter ska söka och genomföra kostnadsbesparingar. Vi har stopp för interna möten i externa lokaler och arbetar långsiktigt för ett mer effektivt utnyttjande av lokaler. Värmlandstrafiks höjning av vissa biljettpriser är ett annat exempel på åtgärd.

Förstärker digitaliseringsarbetet

Samtidigt förstärker vi digitaliseringsarbetet. Det handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar som används för automatisering eller innovation. Vi behöver hitta nya sätt att bedriva vår verksamhet på för att klara av utmaningarna framåt.

Anställningsstopp för all personal

Den 1 december 2023 infördes anställningsstopp för all personal, vilket ersätter tidigare åtgärder om anställningsstopp för administrativ personal och att övriga anställningar ska prövas innan de genomförs.

Plan för att minska antalet anställda

Regiondirektören presenterade en plan för att minska antalet anställa på regionstyrelsen den 19 december 2023. Planen skickades till de politiska nämnderna för dialog. 16 januari 2024 hade nämnderna extrainsatta sammanträden där man beslutade att ställa sig bakom regiondirektörens plan. Den 23 januari tog regionstyrelsen beslut om att ge regiondirektören fortsatt uppdrag att inleda en omställningsprocess för att minska antalet anställda.

Region Värmland har i dagsläget inte beslut kring hur många och vilka grupper som eventuellt kommer att omfattas av omställning.

Sidan uppdaterad