Region Värmland logga
Flygbild över Karlstad

Samhällsplanering

Komplexiteten i samhället ökar och det blir viktigare att ta hänsyn till större geografiska områden och samverka över planeringsområden när vi utvecklar städer och samhällen. I det arbetet har Region Värmland en roll som samlande regional aktör.

Värmland består av 16 kommuner som var och en beslutar om hur bebyggelsen ska utvecklas och marken användas inom kommungränsen. När kommunerna planerar för ny bebyggelse är det viktigt att den samspelar med andra kommuners planering och med Region Värmlands planering för infrastruktur och kollektivtrafik.

En viktig del i arbetet är att samverka med andra aktörer som Värmlands kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Trafikverket och skapa en samsyn kring hur vi fördelar resurser och satsningar. Den fysiska planeringen ska fungera som en brygga mellan kommunala översiktsplaner och Värmlandsstrategin 2040 och bidra till hållbar och smart utveckling i både delarna och helheten.

Formell remissinstans

Arbetet sker genom framtagande av planerings- och kunskapsunderlag och ett aktivt deltagande i frågor rörande fysisk planering. Region Värmland är även en formell remissinstans för kommunala översiktsplaner, vilket innebär att vi tillför regionala aspekter på det kommunala planarbetet.

Sidan uppdaterad