Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 4 2023

Läkemedelsnytt vecka 4 2023

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 4 handlar om:

  • Rekommenderade läkemedel 2023 – en sammanställning av de viktigaste förändringarna.
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

  Nytt i Rekommenderade läkemedel 2023

  Foto på framsida av folder för Rekommenderade Läkemedel 2023.

  Region Värmland tar årligen fram en lista över Rekommenderade läkemedel för några av de vanligaste sjukdomarna. Läkemedelskommittén och dess terapigrupper uppdaterar rekommendationer inom sina områden baserat på vetenskaplig dokumentation, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet.

  Nedan följer en sammanställning av de viktigaste förändringarna. Och kom ihåg: följ eller motivera!

  Andningsvägar

  Behandlingstrappan vid astma har förändrats. Bakgrunden till det är att det är viktigt att patienten redan från början behandlas med inhalationssteroid och inte förlitar sig enbart på symtomlindring med kortverkande beta-2-stimulerare. Av den anledningen rekommenderas en fast kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare som vid behovsmedicinering redan vid steg 1 och 2.

  För behandling vid KOL har fyra läkemedel i inhalatorn Ellipta lagts till. Ellipta har valts för att det är en multidos-inhalator som är enkel att hantera. En fungerande behandling ska inte bytas ut.

  Vid akutbehandling av både astma och KOL rekommenderas nu användning av inhalationsspray med spacer framför nebulisator. Bakgrunden är att spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

  Folder med kort information om de rekommenderade inhalatorerna samt planschen med alla inhalatorer är uppdaterade och finns på terapigrupp andningsvägars webbsida.

  Demenssjukdomar

  Vid mild-måttlig demens vid Alzheimers sjukdom är nu galantamin förstahandsval tillsammans med donepezil. Bakgrunden är en studie som jämfört olika kolinesterashämmare där galantamin haft bättre utfall på några parametrar. En fungerande behandling ska dock inte bytas ut.

  Vid BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) har citalopram bytts till escitalopram för att harmonisera med övriga avsnitt. Melatonin i depotberedning har lagts till som alternativ vid sömnstörning.

  Hjärta och kärl

  Inga större förändringar har gjorts i avsnittet. Nytt är ändå förtydligande kring vad som gäller vid nedsatt njurfunktion och behandling med SGLT-2-hämmare: ”Vid nedsatt njurfunktion kan SGLT2-hämmare användas för hjärtsviktsbehandling. Jardiance kan initieras vid eGFR > 20 ml/min och Forxiga vid eGFR > 25 ml/min. Pågående behandling med SGLT2-hämmare kan fortgå ner till eGFR 15 ml/min”.

  Dessutom nytt för i år är tillägg av SGLT2-hämmare även vid hjärtsvikt med bevarad EF (HFpEF) där denna läkemedelsgrupp är den enda som visat positivt resultat på kardiovaskulär död och sjukhusinläggning. I nuläget är endast Jardiance förmånsberättigad vid denna indikation.

  Hud

  Avsnittet har förtydligats på flera ställen, bland annat genom att visa att Elocon och Ovixan kräm inte är utbytbara då det är olika krämbas och Elocon kräm är fetare än Ovixan.

  Information om att cetirizin kan tas till kvällen vid behov av sederande antihistamin tas bort då det inte är en uttalad sederande effekt och desloratadin som är förstahandsval också har trötthet som vanlig biverkan.

  Diprosalic salva har lagts till som rekommendation vid mild psoriasis på kroppen.

  Infektion

  Nytt avsnitt om behandling av och profylax mot influensa som vi berättade om redan i Läkemedelsnytt vecka 48 2022.

  Neurologi

  Som förstahandsval vid behandling av migrän har ibuprofen lagts till som ett alternativ till acetylsalicylsyra, naproxen och paracetamol. Som profylax vid migrän har kandesartan lagts till som förstahandsalternativ till metoprolol och propranolol. Det med bakgrund i att det lyfts allt mer i generella rekommendationer.

  Osteoporos

  I texten framgår nu att vid kortisonbehandling bör behandling med benspecifikt läkemedel pågå så länge kortisondosen motsvarar minst 5 mg prednisolon dagligen, upp till 6 år för zoledronsyra och 10 år för alendronsyra.

  Psykiatri

  I avsnittet har text lagts till om vilken information patienten bör få vid uppstart av en behandling mot depression eller ångest, hur läkemedel kan trappas upp samt annan viktig information att tänka på före, under samt när behandlingen ska avslutas.

  Både under depression och ångestsyndrom har också text lagts till om att duloxetin är ett bra alternativ vid samtidig smärtproblematik och/eller urininkontinens.

  Det har också förtydligats att det är doser av mirtazapin i upp till 15 mg som kan ha effekt mot sömnstörning.

  Smärta

  I avsnittet trycker man än hårdare på att det vid användning av opioidanalgetika vid akut nociceptiv smärta är kort behandlingstid som gäller, endast 3–5 dagar.

  Under långvarig smärta och nervsmärta har information om uttrappning av läkemedel och hänvisning till sådan information i Vida lagts till.

  Urologi

  Vid trängningar, trängningsinkontinens är nu solifenacin förstahandsval tillsammans med tolterodin.

  Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

  Nytt från sortimentsrådet. För mer information se restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

  Restnoterat

  • Lokalanestetika i kombination med adrenalin
  • Victoza förfylld inj-penna

  Uppdaterat

  • Isosorbidmononitrat depottablett, kloramfenikol ögonsalva
  • Ozempic förfylld inj-penna, Lasix retard, Omnipaque inj-vätska

  Avslutad restnotering

  Laxoberal droppar och Epanutin kapsel finns nu åter att tillgå.

  Tips!

  Skriv ut sidan för att kunna sätta upp informationen i fikarum och andra lokaler vid behov.

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?

  Kontakta Region Värmland

  För dig som är patient

  Hitta på webbplatsen

  Region Värmlands webbplats