Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 5 2024
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 5 2024

Information från läkemedelscentrum.

Nyheter i Rekommenderade läkemedel 2024

Nu har årets version av Rekommenderade läkemedel lanserats. Rekommendationerna i Region Värmland tas fram av läkemedelskommittén och dess terapigrupper. En stor nyhet är att listan inte längre trycks, utan istället finns som en ny webbsida.

Rekommenderade läkemedel - Region Värmland (regionvarmland.se)

Några fördelar med den digitala versionen är att läkemedelsrekommendationerna kan uppdateras hela året och att det är möjligt att lägga in direktlänkar och hänvisningar till annan bra information. Du ser även i Cosmic vilka läkemedel som rekommenderas, dels genom ordinationsmallar, dels genom den gröna bollen med rekommendationsnivå.

Läkemedel som ingår i Rekommenderade läkemedel har en ordinationsmall i Cosmic och en grön boll (se bild). Siffran i bollen visar om läkemedlet är första- eller andrahandsval.

Skärmklipp från gränssnitt i CosmicFörstora bilden

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste förändringarna i Rekommenderade läkemedel 2024.

Andningsvägar

 • Under 2023 publicerade Läkemedelsverket nya behandlingsrekommendationer för astma och KOL. Avsnittet har därför uppdaterats och anpassats enligt det. Det har inte tillkommit några nya läkemedel i rekommendationerna, däremot har några tagits bort utifrån att behandlingstrapporna förändrats.
 • FABA introduceras som nytt samlingsnamn för beta-2-stimulerare med snabbt insättande effekt, som kan användas vid behov. Rekommenderade FABA är salbutamol (kortverkande) och formoterol (långverkande). I skrivande stund är formoterol den enda tillgängliga FABA i fast kombination med ICS.
 • Foldern Rekommenderade inhalatorer vid astma och KOL har uppdaterats och finns som trycksak även i år. Den skickas ut under februari, men finns redan nu på webben.
  Rekommenderade inhalatorer vid astma och KOL 2024, folder (pdf) Pdf, 816 kB.
  Vid allergisk rinit rekommenderas ytterligare ett kombinationsläkemedel, Rylatris nässpray, utöver Dymista. Ryaltris kan vara ett alternativ till patienter som får påverkad smak av Dymista.

Gynekologi och preventivmedel

 • Behandlingstiden för Mirena spiral för antikonception har förlängts till åtta år.
 • Divina plus läggs till som andrahandsval vid hormonell terapi, sekventiell behandling. Innehållet av estradiol är högre än i förstahandsvalet Novofem, och Divina plus rekommenderas vid menopaus före 45 års ålder eller vid otillräcklig effekt av den lägre dosen.
 • Vagidonna namnges som andrahandsval vid lokal östrogenbehandling. Jämfört med övriga utbytbara läkemedel har Vagidonna lägre pris och kan köpas receptfritt. Inget av läkemedlen i utbytesgruppen ingår i läkemedelsförmånen.
 • Primolut-Nor läggs till som rekommenderat läkemedel under rubriken gestagener på samma rekommendationsnivå som Provera.

Hjärta-kärl och antikoagulantia

 • Vid ischemisk hjärtsjukdom rekommenderas klopidogrel som alternativ till ASA eller som kombinationsbehandling under en tidsbegränsad period efter icke akut ballongvidgning (PCI). Behandlingstiden är nu förkortad till sex månader. Efter hjärtinfarkt har behandlingstiden med Brilique ändrats till 12 månader, från tidigare 11 månader.
 • Hjärtsviktsavsnittet har omarbetats för bättre tydlighet. Fortsatt rekommenderas att behandling med de fyra läkemedelsgrupperna ACE-hämmare/ARNI, betablockerare, MRA och SGLT-2-hämmare påbörjas snarast i låg dos vid (misstanke om) hjärtsvikt med nedsatt EF.
 • För Pradaxa (dabigatran) finns nu generika tillgängligt och en utbytespil har lagts till. Sannolikt kommer fler generika bli tillgängliga under året.

Hud

 • Liksom tidigare rekommenderas i första hand odling och per oral antibiotika vid infekterat eksem. Betametason neomycin APL läggs till som ett alternativ vid infekterat eksem på kroppen.
 • Vid rosacea rekommenderas kräm med metronidazol. Rosex läggs till på samma rekommendationsnivå som Rosazol och båda läkemedel kan köpas receptfritt.
 • Vid aktinisk keratos är förstahandsvalet Tolak (Fluorouracil), vilket är en mer effektiv behandling än andrahandsvalen Aldara och Zyclara (imikvimod). Andra orsaker till att Tolak är förstahandsval är att det kan används på större hudytor än Aldara samt har ett lägre pris och kortare behandlingstid än Zyclara.

Infektion

 • Terapigruppen har i stor utsträckning gått över till att hänvisa till de nationella rekommendationerna från Strama som finns i regnbågshäftet. I Rekommenderade läkemedel finns läkemedel vid influensa, protozo-infektioner, maskinfektioner och herpesvirus.
 • Rekommenderade läkemedel vid parasiter och STI finns i Hud-avsnittet.

Munhålans och tändernas sjukdomar

 • Muntorrhet och karies är de största riskerna i sjukvården och de avsnitten har slagits ihop för att tydliggöra kariesrisken som följer av muntorrhet.
 • Två nya avsnitt, aftösa lesioner samt smärta i munslemhinnan har även lagts till. På avsnitten finns flera olika läkemedel för lokal behandling i olika beredningsformer. Vid smärta rekommenderas också per oral systemisk behandling, och behandlingstrappan ser ut på samma sätt som vid annan smärta.

Neurologi

Tre nya områden med läkemedelsrekommendationer har lagts till i avsnittet; Restless legs syndrome (RLS)/Willis Ekbom Disease (WED), essentiell tremor och trigeminusneuralgi. Vid både RLS/WED och essentiell tremor är det viktigt att utreda förvärrande faktorer och icke-farmakologisk behandling innan läkemedel sätts in. Bland annat kan flera andra läkemedel ge upphov till RLS/WED eller ha tremor som biverkning.

Psykiatri

En ny text har lagts till under rubriken sömnsvårigheter. Z-preparat är inte längre förstahandsval eftersom läkemedlen kan vara beroendeframkallande. Lergigan, Propavan och Circadin är alla förstahandsval.

Smärta

 • Begreppet nociplastisk smärta läggs till i avsnittet och med det menas en smärtproblematik som pågått i minst tre månader. Nociplastisk smärta är fysiologiskt sett inte detsamma som en akut smärta utsträckt i tid.
 • Celecoxib rekommenderas vid ökad risk för GI-biverkningar under behandling med antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Ketoprofengel är ett alternativ för äldre med akut/kortvarig smärta i led eller muskulatur, och ökad risk för systembiverkningar.
 • Terapigruppen lyfter att vid opioidbehandling är grundregeln att behandlingen sker peroralt. Mixturberedning kan användas för att individualisera dosen.
 • Laktulos är inte längre med som rekommenderat läkemedel vid opioidinducerad förstoppning, på grund av ökad gasbildning jämfört med förstahandsvalen makrogol, med eller utan mineraler.

Äldre och läkemedel

 • Flera av terapigruppens rekommendationer har flyttats till respektive terapiområde. Exempelvis finns en text i avsnittet Hjärta och kärl om att beakta försiktighet med SGLT-2-hämmare till sköra, multisjuka patienter med nutritionssvårigheter där risk för intorkning och normoglykemisk ketoacidos kan föreligga.
  Hjärta och kärl
 • I avsnittet Äldre och läkemedel finns samlad information om läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger enligt Socialstyrelsens indikatorer.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

 Adapalen kräm

Uppdaterat restmeddelande

 • Alfakalcidol kapsel
 • Estradiol depotplåster
 • Lokalanestetika med adrenalin inj-vätska
 • Mepivakain inj-vätska
 • TrioBe tablett

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats