Region Värmland logga
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 10 2024

Information från läkemedelscentrum.

Ny version av Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Äldre personers situation är ofta komplex, vilket kräver särskild varsamhet. För sköra äldre med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling prioriteras före prevention. Broschyren Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre uppdateras vartannat år. I den nya upplagan har befintliga kapitel reviderats och några tillägg och förtydliganden tillkommit.

Nytt i årets version

 • Då det idag finns olika behandlingsmöjligheter finns det behov av individuell bedömning av potentiell nytta och risk inför insättning av läkemedel, till exempel vid tillägg av SGLT-2-hämmare och MRA vid behandling av hjärtsviktssymtom.
 • SGLT-2-hämmare bör användas med försiktighet vid typ 2-diabetes. I tidigare version bedömdes läkemedelsgruppen som olämplig.
 • Vid kombination av alfuzosin och finasterid kan utsättningsförsök av alfuzosin göras efter cirka sex månaders behandling med finasterid.
 • Vikten av uppföljning av insatt läkemedelsbehandling lyfts. Bland annat förtydligas att genomgången eradikeringsterapi vid Helicobacter pylori bör följas upp med f-HP-test. Behandlingstiden för eradikering är också förlängd till två veckor.
 • Läkemedelsbehandlingen vid KOL baseras nu på den nya indelningen av KOL enligt GOLD A, B och E.
 • Avsnitten Icke-farmakologisk behandling har uppdaterats med korrigerade nutritionsrekommendationer och information om vikten av att undvika stillasittande.

Om broschyren

Syftet med rekommendationerna i broschyren Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre är att förbättra livskvaliteten för den nämnda patientgruppen, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet samt undvika vårdskador på grund av onödig polyfarmaci och olämpliga läkemedel.

Broschyren utarbetas av en arbetsgrupp med läkare, apotekare, dietister och en fysioterapeut från totalt 12 regioner i landet, varav Region Värmland är en, och finns digitalt på webben.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre – behandlingsrekommendationer 2024 (regionvarmland.se)

Inom kort kommer även bakgrundsdokumentation till rekommendationerna att publiceras. Broschyren kan också beställas på via Läkemedelskommittén Värmland, Vårdgivarwebben eller regionens intranät.

Att tänka på vid hantering av narkotika

Rutinen Läkemedelshantering narkotikaklassade läkemedel (RUT-13673) har uppdaterats. Några punkter som är viktiga att tänka på för att öka säkerheten och spårbarheten vid hantering av narkotika är bland annat följande:

 • Klistra inte lappar med personnummer och patientnamn i förbrukningsjournalerna. Dessa kan pillas bort och klistras över och uppgifter på klisterlapparna hinner ofta blekna innan journalen kan kasseras. Ett bra arbetssätt är att ta med en klisterlapp med patientuppgifter till läkemedelsrummet, skriva av patientuppgifterna i förbrukningsjournalen och sedan använda klisterlappen för att märka upp medicinmuggen som läkemedlet läggs i.
 • Enligt rutin rekommenderas att våg används för kontroll och journalföring av flytande narkotika. Att journalföra behållningen i milliliter är inte ett säkert arbetssätt. Våg kan beställas i Raindance marknadsplats. Flaskor ska vägas utan kartong både före och efter uttag.
 • Lösa blad får inte användas som förbrukningsjournal, endast hela narkotikajournaler ska användas. Narkotikajournaler beställs i Raindance marknadsplats.
 • Fyllda/avslutade journaler ska sparas i ett år efter sista anteckning och kan därefter kasseras.

Mer information

Läkemedelshantering narkotikaklassade läkemedel - RUT 13673 (pdf) Pdf, 189 kB.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

 • Aciklovir koncentrat till infusionsvätska
 • Guanfacin depottablett
 • Salbutamol inhalationsspray

Uppdaterat restmeddelande

 • Adrenalin lösning i förfylld injektionspenna
 • Ceftazidim pulver till injektionsvätska
 • Estradiol depotplåster
 • Dulaglutid (Trulicity) lösning i förfylld inj-penna
 • Isosorbidmononitrat depottablett
 • Indivina tablett
 • Lokalanestetika i kombination med adrenalin, inj-vätska
 • Mepivakain injektionsvätska
 • Proxident munspray
 • Paracetamol suppositorium
 • Pevisone kräm
 • Semaglutid (Ozempic) förfylld injektionspenna
 • Vareniklin tablett

Utgående vara

Alfakalcidol kapsel

Avslutad restnotering

 • Lidokain injektionsvätska utan konserveringsmedel
 • Vancomycin infusionsvätska

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad