Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Röster från målbildsarbetet i Värmland

Röster från målbildsarbetet i Värmland

Hur tycker man att arbetet med en gemensam målbild för Nära vård i Värmland har gått? Här är några röster från arbetet.

Hur har du upplevt arbetet mot en gemensam målbild för Nära vård i Värmland?

Peter Nylander, verksamhetschef vid hälso- och sjukvård i Karlstads kommun.

- Ett engagerat arbete som berört många och grundat sig väl i de seminarier som genomfördes i våras. Jag tror vi vinner på att arbeta grundligt med förankringsprocessen och arbetet mot målbilden har verkligen engagerat.

Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun.

- Det har varit en inspirerande, intressant och lärorik process. Att möta brukarorganisationer och kollegor inom egna och andra organisationer ger alltid ett mervärde. Att få samlas för att tala om en gemensam färdriktning för omställningen mot framtidens Värmland har engagerat och det ger ett mervärde utifrån många perspektiv.

Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd.

- Väldigt meningsfullt, hoppfullt, inspirerande och upplevelsen av hur bra det känns med en sådan tydlig organisering av själva processen. Nästan lite overkligt att, ”äntligen gör vi detta – tillsammans”. En viss otålighet, uppfattar jag att jag delar med många, även om jag fullt ut förstår att denna grundläggande process har krävts. Viljan att få verkstad ger kraft! Att bara haft möjlighet att mötas digitalt har självklart varit ett orosmoment. Skulle vi komma framåt tillsammans på det sättet? Våra relationer, hur skulle de fungera i de i detta forum? Men uppfattar att referensgruppen haft tålmodighet och förståelse för aktuella förutsättningar, bidragit och slutit upp bra på våra träffar. Tacksam för resan!

Annika Dahlgren, verksamhetschef region Värmland.

- Luddigt och otydligt i början men det har blivit tydligare och tydligare längs resans gång.

Mia Mossberg, områdeschef område samverkan

- Positivt att vi trots pandemin kunde genomföra detta. Samtidigt som pandemin har stärkt samverkan har den också påverkat våra verksamheter samt minskat möjlighet till dialog med invånarna.

Vad tar du med dig från workshoparna?

Peter Nylander, verksamhetschef vid hälso- och sjukvård i Karlstads kommun.

- Att det ser olika ut i våra kommuner och region i Värmland, dialog och kännedom om varandra både vad gäller uppdrag, och personlig kännedom för att vi ska kunna göra det lätt att samverka. Det måste också få vara lite olika även om målbilden är den samma - det är olika förutsättningar lokalt men också för de vi är till för- hur stor delaktighet ger vi våra invånare i sitt eget liv? Workshoparna har engagerat och startat upp en dialog och samverkan som leder oss målbilden.

Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun.

- Mycket. Att det finns engagemang! Att vi, samtidigt som vi ska sprida goda exempel, också måste samlas kring de områden som kan beskrivas som de större hindren på vår gemensamma resa.

Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd.

- Många goda dialoger, insikter och tankar. Tankar som jag just nu tillåter mig få vara lite spretiga, men fulla av inspiration. Känslan av att vi gör detta tillsammans. Hopp inför framtiden. Den kunskap och den perspektivutmaning som förmedlats om systemledning och hur vi inte längre kan använda ”fabrikslogiken” för att ta oss framåt. Att det varit så tydligt att det vi ska skapa för invånarna också kräver att vi skapar en arbetsmiljö där medarbetare orkar, vill och väljer att arbeta. Det är så oerhört viktigt! Insikten om detta – som stödjer arbetet för att vi behöver och kan förändras i hela systemet i alla nivåer av organisationerna stärker hoppet. Det bästa citatet: ”Den som testar mest, vinner”.

Annika Dahlgren, verksamhetschef region Värmland.

- Att det finns en vilja att vi börjar resan tillsammans.

Mia Mossberg, områdeschef område samverkan

- Att det finns så mycket kraft och vilja i våra verksamheter att arbeta i riktningen mot god och jämlik hälsa. Men att det även finns ett behov av att konkretisera vad det är som behöver ske samt lyfta det som redan sker.

Hur kommer du att jobba vidare i din organisation för att arbeta mot att nå målbilden?

Peter Nylander, verksamhetschef vid hälso- och sjukvård i Karlstads kommun.

- Förankringsprocessen, genom dialog är nu prioriterad I vår förvaltning inkluderar vi detta i vårt pågående värdegrundsarbete och den personcentrerade vården är en fråga som är högaktuell i våra värdegrundsdiskussioner. Vad kan vi göra själva i stället för att tro att andra ska förändra - det tror jag är lite av en kärnfråga.

Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun.

- Nu ska vi fortsätta att sprida kunskap om omställningsarbetet i stort, att vi har arbetat fram den gemensamma målbilden kommer vara en styrka, en utgångspunkt, som ger oss kompassriktning mot framtidens Värmland och framtidens Hagfors. Det kommer inte vara det enda styrdokumentet men som ett av flera som samstämmigt leder oss in i framtiden. Vi kommer implementera målbilden och har börjat planera för en workshop kring "God psykisk hälsa i Hagfors" som ett steg i riktning mot målbilden.

Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd.

- Jag kommer fortsätta jobba aktivt för att förmedla, påverka och stödja denna process. Med en gemensam målbild har jag bättre förutsättningar för mitt bidrag i att förmedla en tydlig bild och att öka möjligheten för ett gemensamt språk. Genom goda dialoger med andra i organisationen söka svaren på vad vi ytterligare kan förändra och vad som krävs för att göra det – så att vi verkligen från ledningshorisonten stödjer den förändring vi vill se. Efterfråga positiva exempel och innovativa exempel är minst lika viktigt, kanske ännu viktigare. Det ger energi, det kan växa! Två kommentarer i mentimeter idag, som jag absolut vill förmedla och förstärka var ”Våga fira delsegrar”, och ”Våga göra fel, för det gör vi redan”.

Annika Dahlgren, verksamhetschef region Värmland.

- Intensifiera arbetet med de mjuka värdena och jobba för ökad tillit i alla led.

Mia Mossberg, områdeschef område samverkan

- I första hand sprida den och använda den som en riktning. Bra att den knyter an till Värmlandsstrategin så att vi gör det begripligt och att de vi gör hänger ihop. Mycket av det vi har i nämndplanen är insatser som följer målbilden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats