Till startsidan

Lotta Österlund Jansson är socialchef i Grums kommun och berättar om arbetet.

– Vi arbetar med målbilden bland annat genom inköpta föreläsningsserier som används ute i våra verksamheter. Målbilden finns med på våra agendor både på arbetsplatsträffar och på ledningsgruppsmöten, säger hon. Vi arbetar med frågorna på verksamhetsdagar, vid teammöten och vid närsjukvårdsmöten. Den kommunala hemsjukvården har möten med vårdcentralens verksamhetschef varje vecka utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

I Grums blir ett viktigt arbete framöver att arbeta in frågorna i verksamheten och ihop med samarbetspartners.

– Vi ska hitta en samsyn och ta ut en färdriktning utifrån vårt lokala perspektiv och samnyttja våra resurser där det behövs, säger Lotta Österlund Jansson. Det är viktigt att få till ett resursteam med personal från både regionen och kommunen som tillsammans arbetar med våra gemensamma kunder i Grums kommun.

Arbete med att berätta om målbilden fortsätter

Grums kommun jobbar med att göra målbilden känd bland annat genom att samarbeta med politiken och att försöka nå ut till intresseorganisationer.

– Målbilden är känd hos politiken och våra medarbetare inom omsorgen, och till viss del i vissa intresseorganisationer, säger Lotta. Vi samarbetar väldigt tätt med vår familje-, mödravård, och barnavårdscentral. Utmaningen för oss är att nå ut till våra kommuninnevånare, och vi kommer bland annat att ta fram en kundenkät som ska rikta sig till våra kommuninnevånare.

Mer om nära vård och omställningsarbetet

Mer information, konkreta exempel och material att använda finns på regionvarmland.se/naravard