Område samverkan

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Inom område samverkan samlas flera uppdrag som rör samverkansfrågor. Området ska bidra till samordning och samverkan mellan vårdens verksamheter och andra aktörer för en god och nära vård.

Fokus ligger på samverkansarenorna och på att analysera vad besluten i hälso- och sjukvårdsledningen betyder för regionens samverkanspartners exempelvis länets kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen.

Ledningsstrateg och regional koordinator psykisk hälsa

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland. Tillsammans med en representant från regionens kommuner har Anna-Carin Johansson ett uppdrag att leda arbetet som regionala koordinatorer för psykisk hälsa. Funktionen stöttar även den centrala ledningsgruppen för missbruks- och beroendefrågor samt den politiska styrgruppen för detsamma.

Övergripande försäkringsmedicinska resurser

Caisa Hedlund är ordförande i Försäkringsmedicinska kommittén. Madleen Huzell och Fredrik Johansson är sakkunniga läkare i försäkringsmedicin. Uppdraget innebär bland annat att:

  • vara ett stöd för hälso- och sjukvårdens ledning och för verksamheterna i försäkringsmedicinska frågor,
  • genomföra kompetensutveckling inom försäkringsmedicin och
  • samverka med externa aktörer.

Läs mer om Försäkringsmedicinska kommittén (regionvarmland.se)

Utvecklingsledare och samordnare för våld i nära relationer

Carin Jonssson ansvarar för intern och extern samordning i länet inom området Våld i nära relationer, och är kontakt- och referensperson nationellt. Uppdraget innebär bland annat utbildningsinsatser, ansvar för riktlinjer, konsultation med medarbetare och chefer samt myndighetssamverkan.

Läs mer på Våld i nära relationer - Region Värmland (regionvarmland.se)

Samordnare nära vård Region Värmland

Kristin Törnqvist har uppdraget att samordna och vara med och skapa insatser som Region Värmland gör i omställningsarbetet till nära vård. Samordnaren deltar i samordningsgruppen tillsammans med representanter från Värmlands kommuner, har ansvar att samordna redovisningen samt delta i styrgrupp kring överenskommelserna om nära vård.

Läs mer om nära vård i Värmland (Vårdgivarwebben)

Projektledare samordning av barnrättsuppdrag

Lisa Lyckborn jobbar med att sprida kunskap och kännedom om FN:s konvention om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården. Som samordnare stödjer hon verksamheterna när ett barnrättsbaserat arbetssätt ska införas, är sammankallande i utvecklingsgrupp barnrätt samt driver arbetet med barnkonsekvensanalyser, barn som närstående och stödgrupper för barn och unga i sorg.

Utvecklingsledare samverkansfrågor kommun och region

Utvecklingsledarna Annika Lind och Alexandra Strandberg stödjer och bidrar till samordning och samverkan mellan vårdens verksamheter och andra aktörer för en god och nära vård. Utvecklingsledarna stödjer utvecklingen i vårdens övergångar internt och externt, håller ihop och ingår i olika nätverk samt fungerar som gränsgångare över huvudmannagränser. De bidrar med utbildningsinsatser i gemensamma utvecklingsområden inom samverkansområdet.

Jannicke Skog arbetar som utvecklingsledare med särskilt uppdrag att stötta länets bårhusverksamheter.

Samverkansarenor som ligger nära område samverkan

Sidan uppdaterad