Till startsidan

Område samverkan

Området bildades 1 januari 2021 och här samlas flera uppdrag som rör samverkansfrågor och sträcker sig över ett brett spektrum. Området ska stödja och hjälpa hälso- och sjukvården i frågor som rör samverkan och samordning med både interna och externa kontakter.

Organisationsskiss Område samverkan

Organisationsskiss Område samverkan

Fokus ligger på samverkansarenorna och på att analysera vad besluten i hälso- och sjukvårdsledningen betyder för regionens samverkanspartners exempelvis länets kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Medlemmar i område samverkan

Områdeschef är Sanna Höjdén. Till området finns en kommunikatör knuten samt regionchefläkare.

Ledningsstrateg och regional koordinator psykisk hälsa

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland. Tillsammans med en representant från regionens kommuner har Anna-Carin Johansson ett uppdrag att leda arbetet som regionala koordinatorer för psykisk hälsa. Funktionen stöttar också den centrala ledningsgruppen för missbruks- och beroendefrågor samt den politiska styrgruppen för detsamma.

Läs på regional koordinering psykisk hälsa i Värmland (regionvarmland.se)

Mer information om missbruks- och beroendefrågor (regionvarmland.se)

 

Ordförande i Försäkringsmedicinska kommittén

Caisa Hedlund är ordförande i Försäkringsmedicinska kommittén.

Läs mer om Försäkringsmedicinska kommittén (regionvarmland.se)

 

Utvecklingsledare och samordnare för Våld i nära relationer

Carin Jonssson ansvarar för intern och extern samordning i länet inom området ”våld i nära relationer”. Hon fungerar också som kontakt- och referensperson nationellt. Uppdraget innebär bland annat utbildningsinsatser, ansvar för riktlinjer, konsultation med medarbetare och chefer samt myndighetssamverkan.

Läs mer på Våld i nära relationer - Region Värmland (regionvarmland.se)

 

Samordnare nära vård

Kristin Törnqvist har uppdraget som innebär att samordna och vara med och skapa insatser som Region Värmland gör i omställningsarbetet för nära vård. Samordnaren deltar i samordningsgruppen tillsammans med representanter från Värmlands kommuner i omställningsarbetet till nära vård i Värmland. Samordnaren har även ansvar att samordna redovisningen och delta i styrgrupp kring överenskommelserna gällande nära vård.

Läs mer om nära vård i Värmland (Vårdgivarwebben)

 

Utvecklingsledare

Till området hör utvecklingsledare som som arbetar över hela länet och samverkar särskilt med aktuella kommuner inom sitt geografiska uppdrag. Vid behov deltar de också vid ledningsgrupper, som områdesledningar och verksamhetsområdeledningar. Utvecklingsledarens uppdrag ska ske i samklang med arbetet i linjen.

  • Jenny Wennberg
  • Annika Lind
  • Helene Lysander Skog

  • Att stödja personalen vid alla vårdavdelningar i länet i arbetet med in- och utskrivningsprocessen.
  • Att utveckla och samordna arbetet med fast vårdkontakt/samordnande sjuksköterska på vårdcentralerna, öppenvårdspsykiatrin och specialistmottagningarna. Stödja den fasta vårdkontakten i dess arbete.
  • Operativ samverkan. Vid behov bistå i konkreta patientärende med möjlighet att lyfta in flera perspektiv, exempelvis den medskapande patienten i stället för enbart en passiv mottagare.
  • Vårdens övergångar.
  • Vara del av arbetet med personcentrad vård. Det kan handla om operativt arbete då det införs samt möjliggöra hållbarhet på sikt ute i verksamheterna tillsammans med chefer och personal. Patientkontrakt är ett verktyg i det arbetet.