Fysioterapeut med specialistkompetens, vårdval fysioterapi

Om du är fysioterapeut med specialistkompetens enligt fysioterapeuternas specialistordning, är det möjligt för din verksamhetschef att ansöka om höjd ersättning och utökat uppdrag för dig. Det finns nu också möjlighet för fysioterapeuter att få stöd från en fysioterapeut med specialistkompetens.

Utöka ditt uppdrag

Specialistkompetens inom vårdvalet behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården. Det stämmer också väl överens med implementeringen av kunskapsstyrningen, nära vård och karriärsutvecklingsmodellen för fysioterapeuter.

Uppdraget

Efter godkänd ansökan tar du och utvecklingsledare från vårdvalsenheten tillsammans fram en handlingsplan för uppdraget. I handlingsplanen beskrivs de aktiviteter som du i din roll som fysioterapeut med specialistkompetens ska utföra under året, tillsammans med en tidsplan och beskrivning av uppföljning.

Utifrån förutsättningar och behov, innehåller uppdraget aktiviteter inom ett eller flera av följande områden:

 • Handleda kollegor under specialistutbildning, i första hand inom region Värmland.
 • Handleda kollegor under magister eller master, eller enstaka kurser på avancerad nivå, samt vara bollplank för inspiration för fortsatta studier.
 • Erbjuda kollegor rådgivning eller att vara bollplank i det kliniska patientarbetet.
 • Erbjuda second opinion, där både patient och fysioterapeut deltar.
 • Kompetensstöd till chefer inom vårdval fysioterapi och vårdvalsenheten. Exempelvis få uppdrag att presentera aktuellt evidensläge för diagnosområde X och göra en översyn/revidering av befintliga kunskapsstöd.
 • Implementeringsuppdrag inom kunskapsstyrningen.
 • Bidra med kompetens på nätverksträffarna inom vårdval fysioterapi.

Din handlingsplan ska vara rimlig i förhållande till tidsaspekten och ditt kompetensområde. Uppföljning av handlingsplanen görs av dig tillsammans med utvecklingsledare vårdvalsenheten.

Ekonomiska förutsättningar

Ersättning enligt förfrågningsunderlaget Ersättningssystem – Krav och kvalitetsbok fysioterapi. Inga andra ersättningar betalas utöver detta, till exempel reseersättning.

I övrigt gäller samma ekonomiska förutsättningar och krav som inom ordinarie uppdrag för vårdval fysioterapi, både vad det gäller SAL och uppfyllnad av ordinarie prestationskrav.

Ansökan

För att söka en höjd ersättning och ett utökad uppdrag som specialistfysioterapeut ska verksamheten ha avtal med Vårdval fysioterapi Region Värmland. Verksamhetschef för vårdgivaren står för ansökan. Medarbetaren ska också ha specialistkompetens inom minst ett område enligt fysioterapeuternas specialistordning.

Efter godkännande av ansökan görs en handlingsplan med aktiviteter, tidplan och uppföljning. Mall för handlingsplan finns i ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett för fysioterapeut med specialistkompetens (Word) Word, 51 kB.

Få stöd av fysioterapeut med specialistkompetens

Om du är fysioterapeut inom vårdval fysioterapi, i egen regi eller privat regi, har du möjlighet att få stöd av Regin Dahl, specialistfysioterapeut primärvård, eller Mia Måseide, specialistfysioterapeut neurologi.

Stödet kan vara:

 • Handledning för dig som studerar enstaka kurser på avancerad nivå eller påbörjat en magister- el masterutbildning och kanske funderar på att bli specialist inom fysioterapeuternas specialistordning.
 • ”Bollplank” för att planera studier på avancerad nivå (i samverkan med närmaste chef).
 • Second opinion inom långvarig smärta eller neurologi. Både unimodal fysioterapeutisk insats men också stöd i multimodalt arbete när det behövs. Ex när, hur och varför du bör koppla in andra yrkesgrupper och/eller starta upp teamarbete eller samverkan kring patienten.
 • Handledning chef, medarbetare el arbetsgrupp som jobbar med kunskapsstöd. Ex söka evidensläge för diagnos x, översyn av befintliga kunskapsstöd, ställningstagande om en form av behandling.

Kontakta oss om du önskar stöd eller har frågor.

Mia Måseide
Specialistfysioterapeut neurologi
E-post: mia@maseide.se

Regin Dahl
Specialistfysioterapeut primärvård
E-post: post@hammarofysio.se

Åsa Hedeberg
Utvecklingsledare
E-post: asa.hedeberg@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad