2.1 Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland, som ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.

Hjälpmedelsnämnden består av representanter för länets alla 16 kommuner och Region Värmland. Varje kommun har varsin representant och Region Värmland har tre. Utöver dessa ordinarie ledamöter tillkommer lika många ersättare.
Av nämndens ledamöter utses ett arbetsutskott som består av 3 representanter från Region Värmland och 3 kommunrepresentanter. Nämnden sammanträder 4 ggr per år.

Nämndens uppgifter och ansvarsområde regleras i avtal och reglemente om samverkan i gemensam nämnd.

Ur avtalet:

Till nämndens ansvar hör följande uppgifter:

  • Fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet inom länet.
  • Fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel inom länet.
  • Vid behov lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för beslut.
  • Svara för omvärldsbevakning, information, brukarmedverkan och samverkan inom nämndens ansvarsområde.
  • Samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna samt svara för lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel (Region Värmland är, i egenskap av värdlandsting för nämnden, upphandlande myndighet).
  • Svara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att berörda parter (region, kommuner, brukare) har inflytande.
  • Svara för att ha särskild kompetens, eller kunna hänvisa till sådan, som via konsultation och rådgivning kan bistå förskrivarna.
  • Erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet för förskrivare och övrig personal inom länets hjälpmedelsverksamhet.

 
Den gemensamma nämnden ska vidare finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för nämndens ansvarsområde. Centret ska ligga inom ramen för regionens enhet Hjälpmedelsservice. 
 

Länk till Hjälpmedelsnämnden där bla. mötesdatum, protokoll och Avtal och Reglemente finns

Sidan uppdaterad