Region Värmland logga

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut

Leg. fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättnigar som innebär:

 • gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm
 • motorisk oro
 • nedsatta emotionella funktioner
 • nedsatt koncentrationsförmåga
 • nedsatt rum- och kroppsuppfattning
 • nedsatta perceptuella funktioner

Kriterier:

Nedsatt aktivitetsförmåga och/eller begränsad delaktighet på grund av minst tre av målgruppens funktionsnedsättningar och som varat mer än tre månader.

Mål med hjälpmedlet:

Ökad uthållighet, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning till följd av bättre sömn- och dygnsrytm. Minska stress, ångest och oro.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl och eller funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_______________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Tyngdtäcke är ej förskrivningsbart till barn under 3 år.

Grav nedsättning av sömnfunktion och nedsatt dygnsrytm innebär

 • Insomningssvårigheter (mer än 45 minuter att somna).
 • Sömnsvårigheter förekommer frekvent.
 • Vaknar mer än två gånger per natt och svårt att somna om.
 • Vaknar för tidigt i förhållande till vardagens aktiviteter och har svårt att somna om.
 • Sover för mycket eller för lite eller vid fel tillfälle i förhållande till vardagens aktiviteter.

Motorisk oro

 • Svårt att sitta och ligga still.
 • Svårt att klara ändamålsenliga aktiviteter (påbörja/avsluta).
 • Motorisk hyperaktivitet.

Nedsatta emotionella funktioner

 • Oro och ångest.
 • Tvångstankar.
 • Irritation, ilska.
 • Svårighet att kontrollera känslor som vredesutbrott och /eller hot.
 • Mani.

Nedsatt rums- och kroppsuppfattning

 • Svårt att avgöra de egna kroppsdelarnas position, var kroppen börjar och slutar och hur den förhåller sig till rum och föremål.

Nedsatta perceptuella funktioner

 • Över- eller underkänslighet för sinnesintryck.
 • Nedsatt filtreringsförmåga det vill säga att inte ha förmåga att sortera sinnesintryck.

I upphandlingen delas tyngdtäcken och tyngdvästar in i tre grupper:

 • Tyngdtäcke/-väst med jämnt fördelade tryckpunkter (typ kedjor).
 • Tyngdtäcke/-väst med jämnt fördelat tryck (typ fibrer, småkulor).
 • Tyngdtäcke/-väst med punktvis jämnt fördelade tryckpunkter (typ bollar, större kulor).

Tyngtäcke

Bedömning tyngdtäcke

Bedöm (enligt kartläggning Pdf, 134 kB.)

 • barnets funktioner/funktionsnedsättning som ger problem i vardagen.
 • hur barnets dagliga aktiviteter fungerar.
 • barnets sömn- och dygnsrytm.
 • barnets sovmiljö och kvällsrutiner.

Bedöm om kraven om förskrivning av tyngdtäcke uppfylls utifrån riktlinjens målgrupp och kriterier.

Bedöm om barnets rutiner och vanor behöver ändras till exempel:

 • minst 30 - 60 minuters fysisk aktivitet per dag såsom att vara utomhus och leka aktiva lekar och/eller motionera
 • få dagsljus under dagen, undvika ljus sent på kvällen.
 • ha goda vanor för regelbunden dygnsrytm och regelbundna kostvanor.
 • undvika koffeinhaltiga drycker som kaffe, te, läsk, energidryck och alkohol innan sänggåendet.
 • undvika blått ljus från olika typer av skärmar.
 • kan förändringar i miljön förbättra sömnen?
 • behöver personen ljud eller ljus på annat sätt för att kunna sova?
 • vad är lagom temperatur för att sova bra?
 • prova använda filt eller tyngre sovtäcke, sovsäck eller annat för att göra bädden ombonad och trygg utifrån personens behov.

Utförlig dygnsbok ska föras innan förskrivning av tyngdtäcke Pdf, 18 kB. (VAS-skala med siffror).
Utförlig dygnsbok ska föras innan förskrivning av tyngdtäcke Pdf, 17 kB. (VAS-skala utan siffror).

Utprovning tyngdtäcke

 • Vid utprovning ska förälder/ närstående eller personal föra dygnsbok. Det finns två olika varianter, en enklare och en mer utförlig:

- Enkel dygnsbok Pdf, 14 kB. som fylls i efter varje tillfälle som täcket används.

- Utförlig dygnsbok Pdf, 18 kB. som fylls i veckovis (VAS-skala med siffror).

- Utförlig dygnsbok Pdf, 17 kB. som fylls i veckovis (VAS-skala utan siffror). 

 • Utprovningstäcken finns på Barnhjälpmedelscentralen att låna för utprovning på Barn- och ungdomshabiliteringen eller i CSKs lokaler. Barn- och ungdomspsykiatrin har egna utprovningstäcken i sina lokaler. Utprovningsrum finns även på Hjälpmedelsservice, boka via hjälpmedelskonsulent.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet.
 • Informera om låneregler och återlämningsansvar (förbindelse går att skriva ut via Websesam)
 • Vid byte av tyngdtäcke: lämna aldrig ut ett nytt täcke förrän det "gamla" är återlämnat.

Att tänka på:

 • Hygienöverdrag får ej förskrivas till barn på grund av kvävningsrisken.
 • Rådfråga läkare vid begränsad hjärt-lungkapacitet och epilepsi. Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos personen kan medföra att andningskapaciteten blir för dålig. Övervaka därför användningen av tyngdtäcket hos personer där sådan risk kan föreligga.
 • Tyngdtäcke med kedjor innehåller stål. Om brukaren har inopererad utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet, rådgör med ansvarig läkare.
 • Var uppmärksam på att ett tungt täcke kan ge tryck på särskilt utsatta ställen som till exempel hälar och tår. Personer med trycksår ska inte använda tyngdtäcke.
 • Personer med droppfot - placera inte tyngdtäcket över foten.
 • Personer med ofrivilliga rörelser (till exempel spaticitet eller epilepsi) bör undvika tyngdtäcke med hårt material.
 • Fallrisk finns om tyngdtäcket hamnar på golvet.
 • Var uppmärksam på överstimulering, till exempel  kan ljudet från bollarna och för mycket sömn bidra till detta.

Skötselråd:

 • De flesta tyngdtäcken går att tvätta i vanlig tvättmaskin, skontvätt. Tyngre täcken har dragkedja som ska delas på innan tvätt. Levereras tyngdtäcket med tvättpåse så ska den användas vid tvätt.
 • Tyngdtäcken ska användas med påslakan.

Vid val av tyngdtäcke sök i Bassortiment eller sortimentskatalog i WebSesam.

Uppföljning tyngdtäcke

 • Uppföljning ska ske med hjälp av dygnsboken inom en till två månader.
 • Utvärdera om tyngdtäcket har haft den effekt som var målet med hjälpmedelet  - ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagens aktiviteter.

Tyngdväst

Bedömning tyngdväst

 • Bedöm motorisk oro, nedsatta emotionella funktioner, koncentrationsförmågan, rums- och kroppsuppfattning och perceptuella funktioner. 
 • Bedöm hur barnets dagliga aktiviteter fungerar. 

Utprovning tyngdväst 

 • Mät bröstmåttet på barnet för att kunna välja storlek på västen.
 • När västen är invand är rekommenderad användningstid cirka 20 - 60 minuter per tillfälle.
 • Effekten av västen kan vara "i stunden" när västen är på men den kan även komma efter användning eller både och.
 • Vid introduktion av västen bör den användas korta stunder. Öka tiden och antal tillfällen successivt.
 • Uppföljningsblankett bör följa med västen vid utprovning. Se respektive väst.
 • Tvätt av västen sker i vanlig tvättmaskin i tillhörande tvättpåse. 

Vid val av tyngdväst sök i Bassortiment eller i sortimentskatalog i WebSesam.

Uppföljning tyngdväst 

 • Viktigt att utvärdera om tyngdvästen har haft den effekt som var målet med hjälpmedlet - ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagens aktiviteter.
 • Uppföljning inom en till två månader.

DYNA:

Bedömning dyna

 • Bedöm barnets förmåga att sitta still längre stunder vid vardagsaktiviteter i hemmet, så som matsituation, läxläsning.
 • Bedöm även motorisk oro, emotionell funktionsnedsättning, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning och annurlunda preception.

Utprovning dyna 

 • Prova olika modeller av sinnesstimulerande dynor på BUH så att barnet/ungdomen själv kan välja typ av modell.
 • Dynorna förskrivs endast till hemmet.

Sidan uppdaterad