04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår samt personer i livets slutskede med smärtproblematik.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att ändra kroppsställning i liggande samt förekomst av andra riskfaktorer för trycksår.
Funktionsnedsättning som medför svår smärta, i livets slutskede.

Mål med hjälpmedlet:

Förebygga uppkomst av och att behandla trycksår. Lindra smärtor vid vård i livets slutskede.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Utsliten basmadrass berättigar inte till förskrivning av antidecubitusmadrass.

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen


Bedömning:

Nortonskalan bör användas vid riskbedömning. Pdf, 29 kB.

Om risk för sår eller om sår finns ska även sårgrad bedömas före val av madrass. Det är viktigt att utreda hur ev. rodnad eller sår har uppkommit.
Eventuellt kan man behöva ändra rutiner/instruktioner för ex förflyttning. Utöver tryckavlastande madrass bör också andra åtgärder värderas. Andra åtgärder kan vara:

  • Vändschema
  • Annan avlastning som t ex glidtyger eller positioneringskuddar
  • Nutrition
  • Sängens funktioner

Finns risk för sår i sittande kontakta arbetsterapeut.
Tänk på att det kan vara svårt att veta vad som gett effekt om man sätter in flera åtgärder samtidigt. Utvärdera varje åtgärd kontinuerligt.

Utprovning:

Minimera mängden material såsom kläder, inkontinenshjälpmedel, sängkläder, förflyttningshjälpmedel mellan brukare och madrass för att inte påverka madrassens avlastande egenskaper.

Tänk på att tryckavlastande madrassens funktion påverkas om den underliggande madrassen inte är i gott skick. Till vissa tryckavlastande madrasser kan distansmadrass behöva förskrivas.

Förflyttning till/från och lägesändring i säng kan påverkas vid byte av madrass. Om utprovning av tryckavlastande madrass medför att förutsättningarna vid förflyttning ändras, ska arbetsterapeut och/eller sjukgymnast kontaktas.

Om sänggrind har ordinerats så tänk på att höjdskillnaden mellan madrass och sänggrindens överkant inte får understiga 22 cm.

När höjdskillnaden understiger 22 cm kan följande åtgärder beaktas:

  • Byte till tunnare distansmadrass.
  • Grindförhöjning
  • Byte av säng.

Uppföljning:

Uppföljning ska ske kontinuerligt av behov och funktion. Följ leverantörernas bruksanvisning för aktuell madrass.

Övrigt:

Vårdhandboken är uppdaterad under 2019.

Nya trycksårskort finns att ladda hem på SSIS Sårsjuksköterskor i Sverige.

Sidan uppdaterad