Till startsidan
Till startsidan

Roller

Information om ortopedtekniska verksamhetens roller.

Region Värmland.

Områdeschef för område slutenvård ansvarar för ortopedtekniska hjälpmedel.

Ansvarar för att bedömma om ett behov av hjälpmedel finns och utfärdar därefter en remiss med frågeställning.

Förskrivaren är den som tillsammans med patient (och ibland remittent) utreder och bedömer dennes behov av hjälpmedel. Den som förskriver, det vill säga skriver ut hjälpmedlet, har även ansvar för att informera om hur hjälpmedlet ska användas.

Förskrivaren skriver även in i patientens journal vilket hjälpmedel som har valts. Förskrivaren ska instruera användare, närstående eller kontaktperson för personal både teoretiskt och praktiskt hur ett förskrivet hjälpmedel ska användas och skötas. Den som ska använda hjälpmedlet måste beredas möjlighet att träna med sitt hjälpmedel så att hen får tillräcklig kunskap för att använda det. Förskrivaren måste också informera om vilken service som finns och vem man vänder sig till om frågor uppstår.

Den som förskriver ett hjälpmedel ansvarar för att behoven som en person med funktionsnedsättning har identifierats och att det hjälpmedel som förskrivs motsvarar behoven (SOSFS 2008:1). Att vara förskrivare är inget yrke. Istället är det personer inom olika, oftast legitimerade, yrkeskategorier som på delegering provar ut och förskriver hjälpmedel.

Utprovaren ger råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel.

Administratörer ansvarar för att ta emot patienter som ska till ortopedteknisk verksamhet samt registrera och hantera uppgifter gällande besök.

Region Värmland har avtalat uppdraget om ortopedteknisk service av extern leverantör med TeamOlmed AB.

Det medicinska ledningsstödet innefattar:

  • Att vara regionens sakkunnige i ortopedtekniska frågor.
  • Delta som sakkunnig vid upphandlingar inom område ortopedteknik.
  • Bedöma behov av vård utanför regionen samt beslutsattestera sådana fakturor.
  • Vara behjälplig med medicinsk bedömning i svårbedömnda fall.
  • Bistå med medicinsk kompetens vid frågor om införande av nya produkter i sortimentet samt tillse att nya hjälpmedel följer rutiner för "ordnat införande".
  • Vid behov stötta i frågor gällande ortopedtekniska hjälpmedel. Ingå i föreslagen styrgrupp för ortopedtekniska hjälpmedel.
  • Dessutom kunna delta i processer runt remisshantering, vara informationsbärare mellan remittenter och upphandlad leverantör samt i förekommande fall även bistå ortopedtekniska avdelningen med stöd.

Specialist inom ortopedi kontakt: markus.lundmark@regionvarmland.se

Ansvarar för att utifrån remiss- förskriva (bedöma och prova ut och anpassa) ortopedtekniska hjälpmedel. Som hälso-och sjukvårdpersonal ha ett eget yrkesansvar och att ta ansvar för att ha de kunskaper som krävs samt följa gällande lagstiftning för de lagar och regler som gäller för legitimerad ortopedingenjör.

Ansvarar för att utifrån modell, mått och instruktioner dimensionera, konstruera och tillverka ortopedtekniska hjälpmedel med lämplig metod.

Ansvarar för att ta emot privatkunder göra analys av deras behov och hjälpa och guida dem till rätt produkt, kassa och annan administration kring försäljning av produkter i butik.

Den medarbetare som på regionens och områdeschefens uppdrag för den primära dialogen med uppdragstagaren. Sakkunnig i närliggande frågor. Administrerar budget fördet ortopedtekniska uppdraget. Ingår i ortopedtekniska avdelningens styrgrupp.

Kontakt: eva.mollberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats