Vem har rätt att få ortopedtekniska hjälpmedel?

Här kan du läsa mer om vem som har rätt att få ortopedtekniska hjälpmedel av Region Värmland.

Bosatt i Värmland

Personer som är folkbokförda i Värmlands län är berättigade till ortopedtekniska hjälpmedel från Region Värmland.

Studerande

Barn och ungdomar som är under 18 år och på grund av studier måste bo någon annanstans än hos sina vårdnadshavare ska ändå vara folkbokförda hos sina vårdnadshavare. Detta gäller så länge barnet fortsätter i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning som påbörjats före 18 års ålder.
I dessa fall har hemkommun/hemregion kostnadsansvar för hjälpmedel. Samråd mellan regioner ska ske.

Personer över 18 år som studerar på eftergymnasial utbildning ska folkbokföras där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, det vill säga på studieorten. Personer som inte är folkbokförda på studieorten kontaktar sin hemregion.

Utomlänsvård enligt Riksavtalet

I Riksavtalet för utomlänsvård finns information om vad som gäller när en person får vård i annan region än sin  hemregion. Riksavtalet gäller då verksamhet inte regleras med avtal inom sjukvårdsregionen eller avtal mellan regioner. Avtalets regler om ersättning är tvingande.

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer (pdf) Pdf, 204 kB.

Definitioner

Med hemregion avses enligt Riksavtalet den region där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning. Vårdregion kallas den region där en utomlänspatient undersöks eller behandlas.

Betalningsansvar

En hemregion ersätter en vårdregion som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. De hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemregionen.

I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hemregionen.

En huvudprincip är att en patients hemregion ska faktureras och inte enskilda sjukvårdsdistrikt, primärvårdsområden eller resultatenheter. I den mån en region önskar att fakturorna ska skickas längre ut i organisationen behövs en särskild överenskommelse.

En vårdregion fakturerar den betalningsansvariga regionen så snart vården slutförts eller en gång per månad vid vårdtid över 30 dagar. Vårdregionens rätt till ersättning har förfallit om kravet inte fakturerats sex månader efter det att vårdtjänsten avslutats.

Anmärkning mot framställt krav på ersättning ska göras av hemregionen senast tre månader efter det att fakturan mottagits. Möjligheter till efterreglering av priser finns således inte

Regionens ansvar och kommunernas ansvar

Regionen ansvarar för förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel till personer i ordinärt boende. Kommunerna ansvarar för förskrivning till vårdtagare i särskilt boende och till personer i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården.

Sidan uppdaterad