Till startsidan
Till startsidan

MRB - personal

Gäller för anställd personal, inför nyanställning, inhyrd personal, studerande, praktikanter/PRAO-elever och auskulterande personal.

MRSA-provtagning av personal

Provtagning för MRSA utförs om personal de senaste sex (6) månaderna, utanför Norden,

 •  arbetat på vårdenhet
 •  sjukhusvårdats
 •  behandlats polikliniskt med invasiva ingrepp eller sårbehandling inklusive tandvård.

 • Provtagning för MRSA utförs också om personal de senaste sex månaderna, inom Norden på vårdenhet med pågående smittspridning av MRSA,
 •  arbetat
  – utan att följa basala hygienrutiner
  eller
  – med sår/eksem på händer/underarmar
 •  sjukhusvårdats
 •  behandlats polikliniskt med invasiva ingrepp eller sårbehandling inklusive tandvård.

MRSA-odling tas från 

 • Näsa
 • Svalg
 • Eventuella hudskador

Prov ska ej tas under eller i slutet av ett arbetspass.

Vid oväntat fynd av MRSA hos patient eller personal samt vid misstänkt MRSA-spridning på en vårdenhet kan smittspårning bli aktuellt på enheten. Detta sker alltid i samråd med Smittskydd Värmland. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete i väntan på provsvar. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i vårdnära arbete.

Handläggning vid fynd av MRSA

Vid fynd av MRSA remitteras vederbörande till infektionsmottagningens MRSA-team för bedömning. Förutom undersökning, information och förhållningsregler görs en individuell bedömning om vederbörande ska sjukskrivas, omplaceras, avstängas eller kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i patientnära arbete. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om tillfällig omplacering är möjlig om den anställde inte kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Arbete på riskenhet

För personal som är MRSA-bärare och som arbetar på riskenhet gäller särskilda regler. Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och/eller patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta. Exempel på riskavdelningar är hudavdelning, intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, BB, förlossningen, neonatalavdelning, hemodialysenhet, onkologavdelning, ortopedavdelning med nyopererade protespatienter och hematologavdelning.

För arbete på en riskenhet ska MRSA-bärare vara negativa vid minst två (2) MRSA-provtagningar i följd med minst en månads mellanrum innan återgång till patientnära arbete. Kontrollodlingar därefter enligt gängse rutin.

ESBL- och VRE-provtagning av personal

Kontrollodlingar för ESBL och VRE behöver inte utföras efter sjukhusvård eller arbete utomlands i samband med återgång i vårdarbete i Sverige. Personal med känt bärarskap av ESBL och VRE ska inte arbeta i patientnära arbete vid diarré. I övrigt föreligger inga restriktioner.

Lokala rutiner och dokument 

Studenter - stickincidenter, MRB och vaccinationer - RUT14543 (rutin i Vida) Pdf, 242 kB. 

Rutinen gäller för hälso- och sjukvård inom Region Värmland, kommunal och privat vård. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats