Region Värmland logga

Open call: portfoliovisning

Region Värmland bjuder in till ett Open call för yrkesverksamma konstnärer i Värmland. Sveriges konstkonsulenter samarbetar med Statens konstråd för att köpa in konst från hela landet utifrån det uppdrag som Statens konstråd har från regeringen för budgetåret 2021.

I Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens konstråd tilldelas myndigheten uppdraget att för 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel för att "öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen".

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som kan beskrivas som en distinkt samling i samlingen. De inköpta verken/projekten ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande 1–3 åren. Därigenom får alltfler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Bland de verktyg Statens konstråd använder sig av är portfoliovisningar med inriktning på inköp.

Portfoliovisningarna äger rum online i Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt Moderna museet.

Open call och förfaringssätt

Denna Open call/utlysning är ett första steg i urvalet som görs per region i hela Sverige.

Region Värmland har valt att tillsätta en urvalsgrupp som gör ett urval av konstnärskap som sedan får möjligheten att presentera sina portfolios för Statens Konstråd, inbjudna curatorer och Moderna museet.

Urvalsgruppen i Värmland består av extern konstnärlig kompetens. Det kan vara en curator, konstansvarig på en institution och en eller flera konstkonsulenter från andra regioner.

Region Värmland samordnar och administrerar arbetet.

Vem kan söka?

Du som är yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Värmland.

Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Konstnärerna som erbjuder verk till försäljning som en del av denna satsning ska inkludera ett CV i portfolion utöver de verk som presenteras och är tillgängliga för försäljning.

De presenterade verken/verkserien/projekten ska ligga över prissumman 20 000 kronor per verk/verkserie/projekt. Inköpta konstverk/konstprojekt ska staten kunna förvärva äganderätten till.

Enligt Konstnärsnämnden är "En professionellt yrkesverksam konstnär en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang."

Yrkesverksam enligt KROs (Konstnärernas riksorganisation) kriterier samt ska kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren enligt minst två, gärna flera av följande:

  • Finns representerad på museum eller institution
  • Deltagande i separatutställningar
  • Deltagande i grupputställningar
  • Medverkan i publikationer
  • Medverkan i andra offentliga framföranden (till exempel performance, framträdanden, screenings, workshops)
  • Utfört gestaltningsuppdrag
  • Medverkan i andra konstnärliga projekt

Portfolio och ansökan

Vi tar endast emot digital ansökningar. Din ansökan ska bland annat innehålla en länk till din portfolio. Materialet kan ligga på till exempel Google drive, Dropbox eller en egen webbplats. Glöm inte att länken till materialet måste vara öppen för oss.

Portfolions innehåll

Portfolion ska innehålla CV, text om konstnärskapet samt de verk/verkserier som presenteras här (max 1500 tecken, med blanksteg) och ska innehålla och fokusera på 3–5 verk/projekt som finns tillgängliga för inköp. Kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation, etc.

För varje presenterat verk ska följande anges: Titel, tillkomstår, materialbeskrivning, längd på mediaverk, eventuell upplaga, beskrivning (max 500 tecken) och pris exklusive moms (notera att prissumman ska ligga över 20 000 kronor per verk).

Det regionala urvalet

Efter den 11 april kommer en extern urvalsgrupp med konstnärlig kompetens bedöma alla inskickade portfolios för att göra ett urval av konstnärer. Urvalsgruppen bedömer de inskickade verken/projekten utifrån den inskickade portfolion med CV, text o bilder/länkar. Ungefär 10–12 konstnärskap kommer väljas ut från Värmland som sedan får göra en portfoliovisning för Statens konstråd.

Mötet med Statens konstråd och portfoliovisning

De konstnärer som går vidare gör en portfoliovisning som äger rum online i Teams, varje konstnärspresentation är 15 minuter och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet.

Konstnärerna ska i portfolion presentera färdiga verk/projekt från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. Under själva portfoliovisningen vill vi helst att presentationen fokuserar på 3–5 verk/projekt som finns tillgängliga för inköp.

Konstverken/konstprojekten Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet. Men eftersom verken/projekten ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken/projekten kan samspela med andra verk/projekt i den statliga konstsamlingen.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här

Sista ansökningsdag

Ansökan är öppen från 16 mars till 11 april 2021. Sista ansökningsdag/inlämning av portfolio är fredag den 11 april 2021. Vi har ingen möjlighet att ta emot material efter den 11 april 2021.

De utvalda konstnärerna som får möjlighet att visa sina portfolios för Statens konstråd ska göra visningen via Teams den 28 april klockan 9–13 eller 29 april klockan 9–13.

Sidan uppdaterad