Region Värmland logga

Behovet av digital infrastruktur ökar bland värmländska företag – i alla branscher

Mobila uppkopplingar blir allt viktigare för de värmländska företagen och den enskilt största utmaningen är bristen på digital kompetens. Det visar en ny studie från Region Värmland.

För att bättre förstå behov och utmaningar i företagens digitala omställning har Region Värmland med hjälp av konsultföretaget A-focus djupintervjuat 20 värmländska företag som arbetar med digitalisering på olika nivåer.

Företagen varierar i storlek och geografisk spridning över länet och representerar en bredd av branscher. Exempelvis återfinns de inom allt från skogsnäring och transport till besöksnäring, tillverkning och IT.

– Branschvis fanns inga tydliga skillnader inom digital mognad, det vill säga hur långt man kommit i omställningen. Det är ett intressant resultat som tyder på att digitaliseringen har gått från viktigt till verksamhetskritiskt oavsett bransch. Antalet mobila enheter och digitala arbetsmoment ökar överallt och därmed beroendet av en stabil och pålitlig infrastruktur, säger Erik Larsson, bredbandskoordinator på Region Värmland.

Kräver nya kompetenser

Majoriteten av företagen menar att omställningen mot ökad digitalisering varit helt avgörande för den egna överlevanden. Men med ökad digitalisering ökar också behovet av digital kompetens. Här finns en stor utmaning, något som även framkommer i andra likande studier.

– De värmländska företagen upplever det som särskilt svårt att få tag i kompetens utanför Karlstadsregionen. Samtidigt kan digitalisering vara en del av lösningen på problemet. Företagen nämner att de kan få tillgång till kompetens från andra orter och att de kan rationalisera bort vissa uppgifter med hjälp av digitala arbetsmetoder, säger Erik Larsson.

Mobilnätet behöver hänga med i utvecklingen

Med något undantag uppger samtliga företag att den fasta digitala infrastrukturen möter deras behov idag, både kapacitets- och tillgänglighetsmässigt. Däremot menar majoriteten att den mobila uppkopplingen fortfarande har brister i framför allt täckningen. Många har stora förhoppningar på en framtida utbyggnad av 5G-nätet men det finns en oro för när det kommer till Värmland, och om skillnaderna mellan kommuner, landsbygder och städer kommer att öka.

Oron bromsar dock inte tempot i företagens digitala transformation. När omställningen väl är igång går den inte att stoppa och intervjupersonerna förutsätter att utbyggnaden utvecklas i takt med deras behov.

Digitalisering prioriteras i Värmlandsstrategin

I den nyligen antagna Värmlandsstrategin lyfter Region Värmland fram digitalisering som en möjlighet för länets utveckling och ett viktigt område är företagens förmåga att ställa om mot ökad digitalisering.

– Det är av största vikt att alla aktörer arbetar för en välfungerade digital infrastruktur i hela Värmland så att företagen kan fortsätta att utvecklas här. Studien blir ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Kontakt

Erik Larsson
Regional bredbandskoordinator

010-833 10 39, erik.larsson@regionvarmland.se

Stina Höök (M)
Ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-273 70 50, stina.hook@regionvarmland.se

 

Mer om studien

Totalt intervjuades 20 företag i varierande storlekar, branscher och geografisk spridning under oktober och november 2021. För att få en ökad förståelse för digitaliseringens utmaningar och företagens behov gjordes urvalet av företag med krav på att de minst delvis använder och arbetar med digitalisering. Samtliga intervjuade företag bekräftar en pågående digital omställning och att den digitalisering de gjort har stor betydelse för deras fortsatta överlevnad. En majoritet anser att den är helt avgörande.

Studien ligger till grund för den regionala handlingsplan för digital infrastruktur som Region Värmland just nu tar fram i nära dialog med flera andra aktörer.

Sidan uppdaterad