Region Värmland logga

Definition av hållbarhet

Definitionen beskriver hur vi blir bättre tillsammans, grunden för hållbar utveckling samt definierar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhetsbegreppet.

Vi arbetar hållbart

Tillsammans blir vi bättre. Därför respekterar vi varandras arbete, ser vår roll i helheten, samarbetar och förstår att alla medarbetare är viktiga för att göra skillnad. Regionens hållbarhetsarbete ska vara långsiktigt och bidra till en hållbar utveckling där Region Värmland tar sitt ansvar för effekterna av organisationens aktiviteter och beslut. Genom att arbeta med universellutformning, användarinvolvering, innovation och digitalisering utvecklar vi nya arbetssätt och tjänster för ökad kvalitet. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att nå våra långsiktiga mål samt för att kunna hantera framtidsutmaningar och ökade krav på våra verksamheter.

Hållbar utveckling

I ett hållbart Värmland tillgodoses människors rättigheter och behov utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras, i Värmland såväl som i övriga världen. Genom FN:s Agenda 2030 har vi ett globalt verktyg och ett gemensamt språk. Agendans mål och de tre dimensionerna av hållbarhet sitter ihop och är odelbara delar av en helhet som påverkar varandra i ett komplext system. Den miljömässiga dimensionen sätter gränser för och är den fysiska förutsättningen för liv och samhälle. Den sociala dimensionen är vårt långsiktiga mål för samhället och den ekonomiska dimensionen är hur vi skapar och använder resurser för att uppnå detta.

Miljömässig hållbarhet

Den miljömässiga dimensionen fokuserar på vår fysiska miljö. Vi ska skapa ett motståndskraftigt och cirkulärt Värmland med en ansvarsfull användning av naturens resurser, stärkt biologisk mångfald och en region där vi stärker ekosystemen och dess tjänster. Region Värmland behöver minimera regionens klimatavtryck och ansvara för hur och vad vi upphandlar och förbrukar samt hur våra aktiviteter påverkar miljön.

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen fokuserar på människan och innebär att alla i Värmland ska ha likvärdiga förutsättningar för ett gott liv. Genom att tillgodose de mänskliga rättigheterna och erkännandet av allas lika värde ska vi utveckla samhället utifrån nuvarande och kommande värmlänningars olika behov. Tillsammans ska vi skapa ett tryggt, jämlikt, jämställt, hälsofrämjande och inkluderande Värmland som är tillgängligt för alla.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska dimensionen fokuserar på hur vi fördelar våra resurser för att nå regionens långsiktiga mål, tillväxt och en smart resursanvändning. Region Värmland ska ha en god ekonomisk hushållning där regionens verksamheter bedrivs långsiktigt och ändamålsenligt för att fördela våra resurser där de bidrar till störst samhällsnytta i hela Värmland. Det innebär också att vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att även ansvara för den påverkan som utgörs av våra upphandlingar, investeringar, ekonomiska stöd och placeringar.

Sidan uppdaterad