Region Värmland logga

Projekt för ett hållbart Värmland

Hösten 2020 utlyste Region Värmland medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling. Fyra projekt och tre förstudier tilldelades medel.

Hållbara Värmland

Projekt och förstudier som tilldelats medel

I regeringsuppdraget inom hållbar regional utveckling utlystes 2 Mkr till projekt som bidrar till hållbar utveckling i länet. Medlen fördelades över fyra projekt och tre förstudier runt om i länet. Här nedanför finns kort beskrivning av dem.

Projekt

Hållbara Värmskog, Bygdegårdsföreningen i Värmskog

Projektet ska utifrån en vision om Värmskogs framtid bedöma och analysera hur man kan skapa ett livskraftigt hållbart samhälle på lokal nivå ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Med målet att hitta en långsiktig hållbar lösning för Värmskog som kan bli ett levande exempel för fler orter i landsbygdskommuner. 

Aktiv i Storfors, Storfors kommun

Syftet är att minska och motverka socioekonomisk ojämlikhet för barn och unga genom en fördjupad kartläggning. Med kartläggningens resultat ska projektet sätta kunskapen i relation till hur och på vilket sätt de ska arbeta för att motverka den socioekonomiska ojämlikheten på kort och lång sikt. 

Nästa generations delningsekonomi, Swinga bazaar ekonomisk förening

Projektet ska utveckla och implementera en modell för hur den kooperativa delningsappen Swinga kan spridas till kommuner i Värmland utanför Karlstad och därmed minska miljö och klimatpåverkan samt stärka socialt kapital, stödja lokala företag och deras omställning till hållbara affärsmodeller. Målet är att skapa nya partnerskap och samverkansformer samt etablera Swinga i fler värmländska kommuner. 

Tillsammans på Sågudden, Värmlands fornminnesförening 

Syftet är att ta vara på Såguddens potential att öka integrationen av invånarna genom museets arbete. Detta genom utbildning, jobbmöjligheter och mångkulturella evenemang. Målet är att etablera fler utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden genom inkludering, utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Förstudier

Jämlik fritid Forshaga, Forshaga kommun

Förstudien ska utreda fritidsutbudet i Forshaga kommun ur ett jämlikhetsperspektiv. Se vilka normer som råder och hur dessa aktiviteter påverkar de som deltar eller inte deltar i fritidsaktiviteter. Målet är att synliggöra hur jämlikt fritidslivet i Forshaga kommun är, där analysen kommer att ta avstamp i barn- och ungdomsverksamhet i det lokala föreningslivet. 

Hållbara affärsmodeller för klädhandeln, Karlstads kommun

Syftet är att utforska hur cirkulära modeller kan implementeras i den lokala klädbranschen för att bemöta de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna som branschen står inför. Målet är att öka utbudet av cirkulära tjänster och varor inom den lokala klädbranschen, kopplade till användningen, lagning och uppdatering av produkter. Öka kunskap och medvetenhet om hållbart mode hos klädbranschen samt främja en positiv attityd till hållbara mode- och textilalternativ. 

Förstudie hållbara flygförbindelser till Norra Värmland, Torsby Kommun

Förstudien ska utreda hur en kostnads-/intäktsanalys ser ut för hållbara flyglinjer från Stockholm, Oslo och Göteborg till Torsby samt identifiera olika finansieringslösningar. Målet är att resultaten utgör fakta för åtgärder som förbereder Norra Värmland för etablerandet av hållbara flyglinjer så snart som tekniken är redo. 

Geografisk fördelning

Värmlandskarta

Om uppdraget

Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att utveckla arbetet för hållbar utveckling riktat till den regionalt utvecklingsansvariga i varje län under 2020–2022. I Värmland är det Region Värmland som är ansvarig för att genomföra regeringsuppdraget. Denna utlysning av medel är en del i detta uppdrag. Det övergripande målet är att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv och sammanhållen region där människor och företag kan verka och utvecklas.

Agenda 2030 och hållbarhet

Läs mer om Agenda 2030 och hållbarhetsperspektiven på globalamalen.se

Sidan uppdaterad