Region Värmland logga

Värmlandsstrategins 33 mål – Halvtidsuppföljning av målen 2018

Värmlandsstrategin är Värmlands gemensamma strategi för tillväxt och utveckling i Värmlands län. Strategin antogs av Region Värmlands fullmäktige i november 2013 och gäller från och med januari 2014 till 2020.

Att ta fram en regional utvecklingsstrategi är ett statligt uppdrag som i Värmland åligger Region Värmland. Region Värmland är samordnande när det gäller arbetet med Värmlandsstrategin men vi är bara en av många organisationer som ska se till att den genomförs.

Genom Värmlandsstrategin antogs 33 regionala mål fram till år 2020. Målen är indelade efter de fyra prioriterade områdena i strategin: Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer och Bättre kommunikationer.

År 2014 publicerades en nulägesanalys* där utgångsläget för de 33 målen presenterades. Denna rapport är en halvtidsavstämning och uppföljning av måluppfyllelsen och innehåller snarlika uppställningar som nulägesanalysen.

Målsättningen har varit att redovisa utvecklingen och därför finns tidsserier ofta presenterade. Brytpunkten för statistiken till denna rapport är satt till vad som fanns tillgängligt 2017-12-31. Då det finns en fördröjning i när viss statistik publiceras kan det innebära att senast tillgängliga år är 2016 eller 2015. För flera mål saknas statistik för vissa år, bland annat beroende på ändringar i definitioner eller att data inte kan redovisas på grund av sekretess från den myndighet som tillhandahåller statistiken. Tidsserier redovisas således när så är möjligt. Detsamma gäller könsuppdelad statistik och statistik fördelad på utländsk respektive svensk bakgrund. I allmänhet har könsuppdelad statistik varit tillgänglig i högre grad än statistik över utländsk respektive svensk bakgrund.

Varje mål innehåller en kortare analys. Det görs också en översiktlig bedömning av hur lätt eller svårt det kommer vara att nå de enskilda målen till 2020. Bedömningen kan utgöra en grund för beslut om vad vi behöver satsa på i Värmland för att nå de 33 uppsatta målen. Samtidigt är målen på en sådan övergripande samhällsnivå att det ofta kan vara svårt att peka ut enskilda insatser för att höja resultaten. Rapporten ger dock en övergripande bild av läget i Värmland och vilka gemensamma utmaningar länet har framöver.

Ladda ner:

Rapport 21: Värmlandsstrategins 33 mål – Halvtidsuppföljning av målen 2018 (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad