Miljöeffekter av läkemedel

Användningen av läkemedel kan bidra till en miljöpåverkan och påverka vår miljö negativt. Region Värmland arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från läkemedelsanvändning.

Bidra till en minskad miljöpåverkan av läkemedel

Läkemedel spelar en viktig roll för vår hälsa genom att kunna bota och lindra sjukdomar. Samtidigt bidrar användningen av läkemedel till en miljöpåverkan. För att ge önskad effekt vid behandling är läkemedel oftast motståndskraftiga mot nedbrytning och biologiskt aktiva redan vid låga koncentrationer. Läkemedelsrester kan därför påverka hälsa och miljö negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning.

Region Värmland arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från läkemedelsanvändning. I Miljöplan 2021–2025 finns läkemedel med som ett målområde, med den långsiktiga målsättningen ”Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och vår läkemedelsanvändning medför en minimal negativ påverkan på miljö och hälsa.” Kortsiktiga mål finns om att öka kunskapen inom området hos vårdpersonal samt att minska antibiotikaförskrivningen och klimatavtrycket från användningen av medicinska gaser. Åtgärder och aktiviteter specificeras i en handlingsplan samt årlig aktivitetsplan. Planerna samt mer information om Region Värmlands arbete med att minska miljöpåverkan av läkemedel finns på vår interna webbsida och vårdgivarwebben.

Den största miljöinsatsen du kan göra för att minska miljöeffekterna av läkemedel är att bidra till en minskad förskrivning av dem. Överväg i första hand icke-farmakologiska åtgärder. Om läkemedelsbehandling bedöms nödvändig, utvärdera regelbundet effekter, biverkningar och ompröva indikationer till exempel genom en läkemedelsgenomgång. Skriv ut startförpackningar och refillförpackningar när så är möjligt och skriv inte ut större mängd än vad som beräknas gå åt. För en minskad miljöpåverkan från utskrivna läkemedel är det viktigt att uppmana patienterna om att återlämna all överbliven medicin till apoteket, även flytande läkemedel och läkemedel i tub. Läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster och nikotinplåster, vaginalringar med hormoner samt inhalatorer innehåller mycket läkemedel även efter användning och ska alltid lämnas tillbaka till ett apotek.

I Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetsguide för läkare finns fler tips och inspiration till dig som läkare för att optimera miljöhänsynen i det kliniska arbetet. Mer information om läkemedels miljöeffekter finns på till exempel Janusinfo, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket.

Sidan uppdaterad