Till startsidan
Start / Om regionen / Hållbarhet / Miljö och klimat / Regionens interna miljöarbete

Regionens interna miljöarbete

Region Värmland driver ett strategiskt internt miljöarbete. Det utgår från miljöplanen för åren 2021-2025.

Trädkronor

Undersökning om medarbetares resvanor

Under december 2021 genomförs en resvaneundersökning bland regionens medarbetare och förtroendevalda. Undersökningen skickas ut via mejl.

Syftet är att få en bild av hur medarbetare och förtroendevalda transporterar sig till och från arbetet respektive förtroendeuppdraget.

Undersökningen är en del av regionens arbete med Miljöplan 2021–2024 Pdf, 817 kB..

Miljöplanen sätter ramarna för miljöarbetet

Region Värmlands interna miljöarbete utgår till stor del från den politiskt beslutade miljöplanen för perioden 2021 till 2025. Miljöplanen har fokus på att minska vår organisations miljöpåverkan. Genom en aktiv samverkan med andra regionala och lokala organisationer samt intresseorganisationer är förhoppningen att vårt arbetssätt och resultat kan bidra till att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet i hela länet.

Miljöplanen innehåller tre övergripande mål:

  • Vi minimerar vårt klimatavtryck.
  • Vi använder våra resurser klokt.
  • Vi bidrar till hälsosamma miljöer.

Utifrån dem har sju målområden ringats in:

  • Resor och transporter.
  • Fastighetsdrift och byggnation.
  • Finansförvaltning.
  • Inköp och resursförbrukning.
  • Måltidsförsörjning
  • Läkemedel
  • Bidrag, medel och stöd.

Varje målområde bidrar till minst ett av de övergripande målen och innehåller en långsiktig målsättning som anger riktningen för vart vi bör befinna oss i framtiden. Utifrån vad som är realistiskt att nå på kort sikt finns ett antal mål som ska uppnås senast 2025.

De övergripande målen och målområdena har ringats in utifrån regionens betydande miljöaspekter, Agenda 2030, Parisavtalet, de nationella miljömålen samt andra relevanta regionala planer och strategier, bland annat Värmlandsstrategin, Trafikförsörjningsprogrammet och Energi- och klimatstrategin för Värmland.

Miljöplan 2021-2025 (pdf) Pdf, 922 kB.

Miljöredovisning

Klimatbokslut

Klimatbokslutet redovisar klimatpåverkan från Region Värmlands
aktiviteter 2023. Det ingår också en beskrivning av hur utvecklingen ser ut
över tid för de utpekade områdena. I vissa fall ges en djupare förklaring till
resultatet och vad Region Värmland behöver satsa på för att nå delmålet till
2030 och det långsiktiga målet till 2045.

Klimatbokslut 2023 utifrån Fossilfritt Region Värmland 2045 (pdf) Pdf, 242 kB.

Klimatbokslut visualisering

Visualiseringen är en förenkling av miljöredovisningen och klimatbokslutet.

Klimatbokslut visualisering (Microsoft Power BI)

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss.

E-post: miljo@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?