Till startsidan

Utomlänsremisser

Här hittar du hur det ska gå till när en hemregion remitterar patient till privat vårdgivare med avtal med annan region.

Öppenvård

All öppenvård i Sverige som är primärvård, specialistsjukvård och högspecialiserad sjukvård samt privata vårdgivare som har vårdavtal med annan region kan sökas av personer som omfattas av en regions hälso- och sjukvårdsansvar. Resor och eventuella boendekostnader utanför hemregionen får personen bekosta själv.

Om en person söker sig utomläns för öppenvård utan kontakt med hemregionen så är denna ansvarig för att ta reda på vilka krav som hemregionen och vårdregionen har för att söka viss vård. Om hem- eller vårdregionen har remisskrav omfattas alla personer i Sverige av det kravet.

Ibland accepterar regionerna egen vårdbegäran eller egenremiss. Om detta inte accepteras krävs remiss från behörig person. Remiss kan skickas direkt till vårdgivare.

Regionernas remissregler för öppen vård, på SKL:s webbplats

I de fall där personen söker vård hos privata vårdgivare som saknar avtal med en region så ersätter hemregionen inte den vården utan det får personen betala själv.

En viktig legal princip är att en region inte kan, vare sig inom den egna organisationen eller genom andra regioner, köpa vårdtjänster av en privat vårdgivare utan att tillämpa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) (på Riksdagens webbplats) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) (på Riksdagens webbplats)

Slutenvård

Remiss från behörig person inom hemregionen krävs.

Hemregionen sänder i dessa fall remissen till berörd vårdregion, som i sin tur förmedlar remissen inom den egna organisationen eller till privat vårdgivare med vilken vårdregionen har ett avtal som medger vård av utomlänspatient.

Riksavtalet för utomlänsvård, på SKR:s webbplats

I de fall en hemregion remitterar, via reglerna i riksavtalet, en patient till privat vårdgivare med kontrakt med annan region ska en sådan remiss skickas till kontaktfunktionen inom berörd region.

Kontaktuppgifter till Region Värmland

Region Värmland
Vårdvalsenheten
Postadress: Vårdvalsenheten, Regionens hus, 651 82 Karlstad
E-post till kontaktperson: larsgoran.bostrom@regionvarmland.se
Mobil: 070-216 54 11

Avtal med privata vårdgivare

Region Värmland har hälso-och sjukvårdsavtal med följande privata vårdgivare. Avtalen kan omfatta både öppen och slutenvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats