Till startsidan
Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Experio worklab / Att bygga designförmåga / Nya beslutsunderlag / Visualisering av beslutsunderlag på nytt sätt i Filipstad

Visualisering av beslutsunderlag på nytt sätt i Filipstad

Den här sidan presenterar nya former av beslutsunderlag i syfte att inspirera till mer fullständiga och balanserade beslutsunderlag. Sidan innehåller visualiseringar och beskrivningar av arbetet i Filipstad där både verksamhet och medarbetarnas perspektiv lyftes fram i samband med beslut om en ny distansavtalspolicy.

Läs mer om hur vi arbetat med Nya beslutsunderlag.

Så gjorde vi i Filipstad

När beslut ska fattas är lätt för oss att ta beslut utifrån den egna förförståelsen kring den fråga som beslutet gäller. Sammanhanget som beslutet påverkar tror vi oss förstå eller förstår dock endast delar av. De perspektiv från andra som vi behöver väga in kommer inte alltid fram. En annan utmaning är tiden. Ofta vill vi ta beslut snabbt, vara handlingskraftiga och bocka av beslutspunkter på en lista. Men ofta vinner vi i längden på att grunda besluten bättre.

I arbetet med Experio WorkLab ville vi utforska andra sätt att ta beslut, där medarbetare som påverkas av beslutet gjordes mer delaktiga i beslutsprocessen. Omvärldskoll och forskningsläget i stort var andra delar som vi såg behövde ingå i förarbetet till beslutet.

”En fördel med hemarbete sägs vara en förbättrad balans mellan arbete och fritid. Forskningen bekräftar den bilden, även om den är mer komplex än så. Meta-analytiska resultat konstaterar att hemarbete är kopplat till färre konflikter mellan arbete och familj. Effekten är dock betydligt starkare för personer som arbetar hemma majoriteten av tiden jämfört med personer som huvudsakligen jobbar från den ordinarie arbetsplatsen. Balansen mellan arbete och fritid upplevs också vara bättre för de som har längre erfarenhet av att distansarbeta än de som har mindre än ett års erfarenhet. Det tyder på att distansarbete fungerar bättre med tiden.”

Källa: Tema HR (temahr.se)

Varför har vi tagit med det här?

Att göra en omvärldsspaning är viktigt. Att få in fler perspektiv än det egna och verksamhetens genom att lyssna till vad aktuell forskning lyfter är ett sätt för ökad förståelse av det område beslutet gäller. Viktigt är dock att vara källkritisk och ta in flera olika perspektiv för att du ska få en så god bild som möjligt.

”Det är viktigt att arbetsgivaren går igenom riktlinjerna med arbetstagaren inför att överenskommelse ska träffas. Det bör framgå hur länge överenskommelsen om distansarbete ska gälla, hur den kan upphöra och när den ska ses över eller revideras.”

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR (skr.se)

”Flera kommuner ser fördelar med distansarbete …” medans andra ”… anser att det finns medarbetare som inte mår bra av att jobba på distans …”

Källa: Ny kommun (nykommun.se)

Varför har vi tagit med det här?

Ibland har andra gått före och det finns erfarenheter från andra att bygga vidare på i beslutsprocessen. Andra kan också ge rekommendationer kring vad som behöver vägas in. En omvärldsbevakning i inför beslutet kan ge många svar och ge guidning i beslutsprocessen.

Frågeställningar

  • Hur hade du gjort i din verksamhet?
  • Hur hade du gjort för att hämta in inspel från omvärlden?
  • Finns det en upparbetad process hos er när det kommer till att omvärldsspana i samband med att ett underlag för beslut ska tas fram?

Olika perspektiv

Här visar vi olika perspektiv från med medarbetare respektive verksamhet som kom fram när vi arbetade med beslutsunderlaget.

Testa själv – vilken blir effekten för medarbetarna

För att visa på effekten i tid och ekonomi för medarbetarna lät vi bygga en enkel räknesnurra för utebliven pendling. Vi lyfte också in citat från medarbetarna som speglade fördelar och utmaningarna vid minskad pendling och mer hemarbete.

Ange värdet i minuter
Ange värdet i kronor
Hur många dagar per vecka jobbar du hemma?

Frågeställningar

  • Hur ser det ut i din organisation, blir medarbetarna delaktiga i de beslut som fattas?
  • Har ni arbetssätt och metoder för att lyfta in medarbetarperspektivet i beslutsprocessen?
  • Vilka är de främsta hindren för delaktighet och fler perspektiv i samband med beslut?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats