Kommunikation och delaktighet skapar lyckade rutiner på förskolan

Med hjälp av kommunikation och delaktighet skapades nya lyckade rutiner och verksamheterna i Kristinehamn fick verktyg att fortsätta arbeta med sin arbetsmiljö.

En del av projektet i Kristinehamn arbetade med sju förskolor som brottades med hög sjukfrånvaro. Problematik som uppdagades var brister gällande kommunikation, samarbete mellan avdelningar, implementeringen av nya arbetssätt och tekniska hjälpmedel. Med hjälp av kommunikation och delaktighet skapades nya lyckade rutiner och verksamheterna fick verktyg att fortsätta arbeta med deras arbetsmiljö.

Arbetet startade med att utforska hur medarbetarna och cheferna upplevde sin arbetsmiljö. Det gjorde genom att skugga medarbetare i deras vardag, genomföra intervjuer, låta dem skriva dagbok och det summerades som en film med insikter. Filmen presenterades för chefer.

Utifrån det summerades utforskande-fasen och områden som förskolorna ville arbeta vidare med prioriterades. De flesta grupper valde att arbeta vidare med sin kommunikation. Varje arbetsgrupp fick sen fördjupa kunskapen om det valda området genom att fundera på sitt nuläge, önskade läge och vägen dit.

Skärmdumpar på två metodunderlag.

Två av de metoder som användes.

En medarbetare säger:

”Vi har kommit på olika strategier för att hantera stress.”

Utbildning i kommunikativt ledarskap

Cheferna erbjöds en utbildning i kommunikativt ledarskap eftersom de påverkar en stor del av arbetsmiljön. Cheferna får mycket information som ska förmedlas till medarbetare och som ibland fastnar hos enskilda individer, upplevs som det kastas i medarbetarnas knä eller inte når ut alls.

Utbildningen tillsammans med insiktsfilmen (som presenterade inledningsvis vid utbildningstillfället) har visat hur man kan jobba med medarbetarnas delaktighet när det gäller att implementera nya arbetssätt, rutiner och tekniska hjälpmedel.

Mer om utbildningen i kommunikativt ledarskap.

Delprojektledaren säger:

”För att skapa goda rutiner är kommunikation och delaktighet den röda tråden.”

Vad som stärker arbetsmiljön

Mycket av det som medarbetarna inte tycker fungerar i arbetsmiljön handlar om införande av tekniska hjälpmedel, om samarbetet mellan varandra och avdelningarna samt om hur nya arbetssätt implementeras. Men för att också fånga det som funkar bra spelades en film in på vad de gör idag som stärker arbetsmiljön. Filmen fick titeln "Världens bästa förskola".

Syftet var att medarbetarna skulle påminnas om och göra de saker som man identifierat för att nå det önskade läget.

En medarbetare säger:

”Vi har blivit mycket bättre på att prata om vår arbetsmiljö tack vare projektet.”

Arbetet har lett till att medarbetarna har tagit fram nya arbetssätt och rutiner. De har påmints om att de gör ett bra jobb och hur de kan påverka varandras arbetsmiljö. Cheferna har fått en tankeställare kring sin egen kommunikation och kring nya arbetssätt som bygger på delaktighet.

Metoder som användes

Nuläge - nyläge

Sidan uppdaterad