Region Värmland logga

Psykisk ohälsa – kunskapsutveckling, reahabilitering

Psykisk ohälsa och sjukdom är den största orsaken till sjukskrivning. Region Värmland (dåvarande Landstinget i Värmland) och Försäkringskassan har tillsammans drivit ett projekt för att hitta lösningar som kan förkorta sjukskrivningstider på grund av psykisk ohälsa.

Flera aktörer har olika uppdrag, ansvar och roller i att stötta sjukskrivna personer att återgå i arbete. Det är dock inte ett tydligt ”system” och upplevelser av att hamna mellan stolar finns hos de drabbade.

Projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa har fokuserat på personer i arbetsför ålder (16-64). I projektet har konstaterats att kvinnor som är 30-39 år, har barn i åldern 3-12 år och jobbar inom välfärdstjänster är en utsatt grupp.

Personer som har eller har haft psykiska besvär har blivit intervjuade i projektet. Även medarbetare hos de olika aktörerna har intervjuats.

Projektet KUPO

Projektet har arbetat för att öka förståelsen för och sprida kunskap om psykisk ohälsa. Arbetet har också handlat om att skapa arbetssätt där olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt utifrån personers behov av individuella lösningar.

I samarbete mellan arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska de nyvunna insikterna förebygga sjukfrånvaro eller förkorta rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Redan under 2016 testas olika lösningar i vissa verksamheter. På sikt ska nya arbetssätt bidra till att minska lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.

Projektet pågick under 2015. Slutrapporten finns nu tillgänglig för alla intresserade.

Projektet ledde vidare till projektet KUPO. Mer om projektet KUPO.

Kontakt

Projektledare

Sofia Axelsson
Telefon: 072-583 99 68
E-post: sofia.axelsson@forsakringskassan.se

Ordförande i styrgruppen

Eva Stjernström
Telefon: 070-509 41 57
E-post: eva.stjernstrom@regionvarmland.se

Sjukskrivningarna ökar

2014 ökade antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa – för tredje året i rad. Värmland hör till ett av de län som har högst andel sjukskrivna med psykiatrisk diagnos.

Fyrtio procent av alla sjukskrivningar 2014 berodde på psykisk ohälsa och sjukdom. Samma siffra gäller för både Värmland och hela riket.

Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Den motsvarar 14 procent av alla sjukfall och ökade från 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014 (hela riket).

Sidan uppdaterad