Till startsidan
Till startsidan

10.2 Teknisk service

Teknisk service är löst på olika sätt i regionen och kommunerna i Värmland. En del kommuner har egna tekniker inom hjälpmedelsverksamheten andra köper teknikertjänster/timmar från Hjälpmedelsservice.

Det är viktigt att personal som utför service har kunskap inom området. Service ska garantera att produkterna fyller kraven på funktionsduglighet och att reparationer och förebyggande underhåll utförs av personal med rätt kunskap.

Lokala rutiner

Vid upprättande av lokala rutiner och flödesscheman av teknisk service och produkthantering bör följande rubriker beaktas:

  • Vem / vilka utför teknisk service
  • Inleverans av nyinköp
  • Inleverans av rekonditionerat
  • Märkning / registrering av hjälpmedel
  • Återlämning / avregistrering
  • Rekonditionering / anvisning från leverantör

Förebyggande och avhjälpande underhåll

Regelbunden service, reparationer, rekonditionering och översyn av medicintekniska produkter är nödvändigt. Av tillverkarens anvisningar framgår det vilka krav som finns på förebyggande underhåll tex att ett hjälpmedel ska genomgå en fastställd service en gång per år. Många leverantörer har sina anvisningar på sin hemsida.

Avhjälpande underhåll är icke planerade åtgärder, som exempelvis när hjälpmedlet går sönder och måste repareras. Det är viktigt att patienten har fått information om vart hon ska vända sig och vilket ansvar hon själv har för underhåll av sitt hjälpmedel.

All service och reparation av medicintekniska produkter samt de produkter som kräver årlig översyn ska dokumenteras i enlighet med uppgjorda dokumentationsrutiner.

Vid en CE-märkt produkt ska arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar / material som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Det är viktigt att vid reparationer och rekonditioneringar överväga kostnader för reservdelar och arbetstid.

Rekonditionering

Ett hjälpmedel som återlämnas från en patient rekonditioneras innan det kan förskrivas till en annan patient.

Rekonditionering innebär att hjälpmedlet återställs i fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet.

Arbetet ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och delar/material som används ska uppfylla tillverkarens specifikationer. En rekonditionering påverkar inte produktens avsedda ändamål och inte heller dess angivna livslängd.

Tranport och leverans

Vanligen lämnas hjälpmedlet till patienten i samband med besök hos förskrivaren eller när förskrivaren gör hembesök. Förskrivaren ombesörjer att skrymmande hjälpmedel levereras hem till patienten. Eventuell montering och/eller installation sker i den miljö där hjälpmedlet ska användas.

Grundprincipen är att låntagaren ska ombesörja att hjälpmedlet återlämnas till hjälpmedelsverksamhet på hemorten.

Om ett skrymmande hjälpmedel behöver transporteras till avtalad hjälpmedelsverksamhet ordnar sjukvårdshuvudmannen transporten.

Alla övriga transporter under lånetiden/förskrivningstiden är låntagarens ansvar.

Montering och demontering

Montering och demontering av ett hjälpmedel sker på förskrivarens uppdrag, ska göras på ett säkert sätt och efter tillverkarens anvisning. Sjukvårdhuvudmannen bekostar montering och demontering.

Montering och nedmontering
Installation och nedmontering av ett hjälpmedel sker på förskrivarens uppdrag, ska göras på ett säkert sätt och efter tillverkaren anvisning. Fastighetsägaren/hyresvärden ska ge skriftligt tillstånd till installation.

I samband med förskrivning och återlämning står sjukvårdshuvudmannen för skäliga kostnader för installation respektive nedmontering. Kostnadsansvarig bedömer skäligheten.

Om installerade hjälpmedel måste flyttas i samband med renovering av bostaden eller bostadsbyte ska kostnadsansvarig i förväg bedöma skäligheten och ge sitt medgivande till att bekosta nedmontering och installation. I annat fall bekostas detta av låntagaren eller fastighetsägaren/hyresvärde.

Utrangering

I det medicintekniska regelverket finns krav på att det ska finnas rutiner för hur och när ett hjälpmedel ska utrangeras, dvs. tas ur drift eller skrotas.

Hjälpmedlen som inte uppfyller leverantörens specifikation eller säkerhetsmässiga krav och som inte kan repareras ska utrangeras. Hjälpmedel ska även utrangeras om hjälpmedelstekniker eller förskrivare bedömer att hjälpmedlet inte är funktionsdugligt och/eller inte uppfyller krav på säkerhet i användandet.

Den förväntade livslängden på ett hjälpmedel avgörs av tillverkarens rekommendationer men också av hjälpmedelsteknikers bedömning av hjälpmedlet utifrån hur det har använts och slitits. Vid svårigheter att hitta reservdelar till ett hjälpmedel där tillverkaren angivit längsta livslängd ska hjälpmedlet utrangeras.

Vid utrangering är det väsentligt att hjälpmedlet omhändertas på ett miljövänligt sätt och enligt tillverkarens anvisning.

Reklamation och garanti

Vid fel och brister på inköpta produkter ska reklamation göras omedelbart efter att felets upptäckt. Har inköp gjorts via Hjälpmedelsservice ska reklamation hanteras där.

Transportskador ska genast anmälas.

Vid fel på produkter där garantitiden kvarstår kontaktas leverantören och överenskommelse sker hur det ska hanteras. Produkter inköpta genom avtal med Hjälpmedelsservice kontaktas de för överenskommelse om åtgärd och kontakt med leverantör.

Uppföljning och utvärdering

Det är viktigt att det finns rutiner för att hantera uppföljning och utvärdering av olika produkter så att fel och brister kommer fram och kan åtgärdas, påpekas och även beaktas vid sortimentsval av nyinköp.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats