Till startsidan

5.5 Grundutrustning

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det "där det bedrivs hälso- och sjukvård finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges".

Grundutrustning

Varje verksamhet beslutar vilka hjälpmedel som ingår som grundutrustning och dessa betraktas inte som personliga hjälpmedel. Grundutrustning kan också benämnas arbetstekniska hjälpmedel och kostnadsansvar har aktuell vårdgivare.

Grundutrustning i skolan

Enligt ”Hjälpredan”* definieras grundutrustning i skolan enligt följande:
Hjälpmedel som kan användas av flera och som behövs för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och skolans pedagogiska och sociala träning. Skolans grundutrustning bör så långt som möjligt vara utformad så att elever med funktionsnedsättning kan använda den. Grundutrustning ligger inom kommunens/skolhuvudmannens ansvarsområde.

*Hjälpredan är ett dokument för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Värmlands kommuner, Region Värmland och staten, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Dokumentet gäller barn och ungdomar 0-18 år med olika funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?