Till startsidan
Till startsidan

6.3 Utomlänsvård

Utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård, kommentarer samt förteckning E (Sveriges kommuner och landsting) anger vad som gäller när en person får vård i annan region än hemregionen. Avtalet omfattar också ett antal tjänster, däribland hjälpmedel.

Riksavtalet gäller då verksamhet inte regleras med avtal inom sjukvårdsregionen eller avtal mellan region. Riksavtalets regler om ersättning är dock tvingande.

Definitioner

Med hemregion avses enligt riksavtalet den region där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning.

Vårdregion kallas den region där en utomlänspatient undersöks eller behandlas.

Hjälpmedel

En hemregion ersätter en vårdregion som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

De hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemregionen. Detta gäller även de hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med hänsyn till berörd persons bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt.

I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hemregionen.

Patientens hemregion äger hjälpmedlet. Lokala varianter vad gäller att hyra hjälpmedel kan förekomma.

En huvudprincip är att en patients hemregion ska faktureras och inte enskilda sjukvårdsdistrikt, primärvårdsområden eller resultatenheter. I den mån en region önskar att fakturorna ska skickas längre ut i organisationen behövs en särskild överenskommelse.

En vårdregion fakturerar det betalningsansvariga regionen så snart vården slutförts eller en gång per månad vid vårdtid över 30 dagar. Vårdregionens rätt till ersättning har förfallit om kravet inte fakturerats sex månader efter det att vårdtjänsten avslutats.

Anmärkning mot framställt krav på ersättning ska göras av hemregionen senast tre månader efter det att fakturan mottagits. Möjligheter till efterreglering av priser finns således inte.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats