Till startsidan
Till startsidan

6.5 Utländska medborgare

Folkbokförd i Sverige

Personer som är folkbokförda, bosatta och inskrivna i Försäkringskassan i Sverige har rätt till hjälpmedel på samma villkor som svenska medborgare enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Folkbokförd utanför Sverige

Rätt till icke-akut vård inklusive hjälpmedel har följande personer:

  • Yrkesverksamma personer i Sverige som är anställda eller egenföretagare
    och som är inskrivna i Försäkringskassan i Sverige.
  • Arbetslösa med arbetslöshetsersättning från EU/EES-stat som söker
    arbete i Sverige.
  • Familjemedlemmar (make/maka och barn under 18 år) till de ovan nämnda. Regionen debiterar Försäkringskassan.

Om en person som arbetat i Sverige flyttar tillbaka till sitt hemland ska hjälpmedlet återlämnas till sjukvårdshuvudmannen, om inte förskrivare tillsammans med kostnadsansvarig kommer överens om annat.

Planerad vård

Med planerad vård menas att patienten från EU/EES-land reser till Sverige specifikt för att söka vård. Patientens försäkringskassa i hemlandet ska på blankett E 112 styrka att det finns tillstånd för vård i Sverige. En del av vården kan också innefatta förskrivning/utlåning av hjälpmedel under vistelsen i Sverige. Regionen debiterar Försäkringskassan för kostnaden för vården, inklusive hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan man normalt inte ta med sig till hemlandet. Undantag kan göras om förskrivaren tillsammans med kostnadsansvarig kommer överens därom.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats