Till startsidan
Till startsidan

9.2 Sortimentsgruppsarbete syfte och mål

Sortimentsgrupper inom "kommunsortimentet".

Syfte

Att genom samverkan uppnå ett funktionellt och kostnadseffektivt sortiment.

Mål

 • Att genom samlad kompetens möjliggöra framtagandet av ett bra sortiment.
 • Att ett bassortimentet ska tillgodose majoriteten av brukarnas behov.
 • Att upprätthålla god kompetens och ha kunskap om utvecklingen inom respektive produktområde.

Arbetsuppgifter i sortimentsgruppen

Delta i utformningen av kravspecifikationer på produkterna inom sitt respektive produktområdet.
Utvärdera och prova produkter.
Föreslå och besluta vilket bassortiment som ska lagerhållas.
Ansvara för innehållet i "Råd i förskrivningsprocessen" i riktlinjerna (under strecket).

Sortimentsgruppsdeltagare

Gruppen ska bestå av olika kompetens med representanter från kommun och region, såsom förskrivare av hjälpmedel, hjälpmedelstekniker och personal från Hjälpmedelsservice och brukarrepresentanter.
Övrig personal kan adjungeras vid behov.

Representanter i sortimentsgruppen ska tänka på:

 • Att ha förankrat sortimentsgruppsarbetet hos sin chef samt få sätta av tid för detta arbete.
 • Att ha förtroende från de man representerar och ha mandat på att vara deras talesman.
 • Att kontinuerligt arbeta med de hjälpmedel som finns med i aktuell sortimentsgrupp och vara kompetent och erfaren inom produktområdet.
 • Att vara väl förberedd inför sammankomsterna och ha tagit in erforderlig information och medföra det material som kan behövas.
 • Att ta emot och återföra synpunkter och frågeställningar mellan sortimentsgruppen och de man representerar.
 • Att de sortimentsgruppsdeltagare som representerar ett område (flera kommuner) tar emot och återför synpunkter och frågeställningar till/från samtliga ingående kommuner. Kontakten sker via respektive hjälpmedelsansvarig (se länk).
 • Att ha insikt om ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.
 • Att vara solidarisk med fattade beslut.
 • Att vid förhinder att närvara vid sortimentsgruppens möte tillse att suppleanten kommer istället.

Val av sortimentsgruppsdeltagare

Kommunerna utser i samverkan representanter och suppleanter till de olika sortimentsgrupperna. Platserna fördelas, om möjligt, så att alla kommuner är representerade i någon av grupperna. Ofta sker representation utifrån 5 geografiska områden (tidigare distrikten).
Hjälpmedelstekniker utses inom teknikergruppen och representerar hela sin yrkeskår i sortimentsgruppen.
Regionens representanter till grupperna utses av berörda verksamhetschefer för rehabilitering och representerar hela länet.
Brukarrepresentanter till grupperna utses genom Funktionsrätt Värmland.
Då representanter avgår i någon grupp utlyses platsen på nytt.

Nätverket för hjälpmedel informeras om nytillsatta poster och godkänner föreslagna representanter.

Information från grupperna

Minnesanteckningar skrivs enligt turlista. Hjälpmedelsservice justerar de förda minnesanteckningarna. Utskick sker till deltagare i respektive sortimentsgrupp och för kännedom till suppleanter samt till hjälpmedelsansvariga i kommunerna / regionen.
Ordinarie deltagare i gruppen ansvarar för att suppleanterna hålls informerade om gruppens arbete och mötesdatum.

Hjälpmedelservice roll

 • Att sammankalla till möte.
 • Att förbereda mötet med material, information och produkter.
 • Att ta leverantörskontakter och föra vidare synpunkter och frågeställningar till och från sortimentsgruppen.
 • Att skicka ut minnesanteckningar.
 • Att sammanställa kravspecifikationer och genomföra upphandling.
 • Att följa upp beslutat sortiment och rapportera om avvikelser.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats