Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/ leg. fysioterapeut
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår samt barn med svår smärtproblematik.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att ändra kroppsställning i liggande samt förekomst av andra riskfaktorer för trycksår.

Funktionsnedsättning som medför svår smärta, vilket innebär att personens förmåga att vila och sova allvarligt begränsas.

Mål med hjälpmedlet:

Förebygga uppkomst av och att behandla trycksår. Möjliggöra sömn och dygnsvila vid smärta.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Utsliten basmadrass berättigar inte till förskrivning av antidecubitusmadrass.

_____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Nortonskalan bör användas vid riskbedömning. Pdf, 29 kB.

Om risk för sår eller om sår finns ska även sårgrad bedömas före val av madrass. Det är viktigt att utreda hur ev. rodnad eller sår har uppkommit.
Eventuellt kan man behöva ändra rutiner/instruktioner för ex förflyttning. Utöver tryckavlastande madrass bör också andra åtgärder värderas. Andra åtgärder kan vara:

  • Vändschema
  • Annan avlastning som t ex glidtyger eller positioneringskuddar
  • Nutrition
  • Sängens funktioner

Finns risk för sår i sittande kontakta arbetsterapeut.

Tänk på att det kan vara svårt att veta vad som gett effekt om man sätter in flera åtgärder samtidigt. Utvärdera varje åtgärd kontinuerligt.

Utprovning:

Minimera mängden material såsom kläder, inkontinenshjälpmedel, sängkläder, förflyttningshjälpmedel mellan brukare och madrass för att inte påverka madrassens avlastande egenskaper.

Tänk på att tryckavlastande madrassens funktion påverkas om den underliggande madrassen inte är i gott skick. Till vissa tryckavlastande madrasser kan distansmadrass behöva förskrivas.

Förflyttning till/från och lägesändring i säng kan påverkas vid byte av madrass.

Om utprovning av tryckavlastande madrass medför att förutsättningarna vid förflyttning ändras, ska arbetsterapeut och/eller sjukgymnast kontaktas.

Om sänggrind har ordinerats så tänk på att höjdskillnaden mellan madrass och sänggrindens överkant inte får understiga 22 cm.

När höjdskillnaden understiger 22 cm kan följande åtgärder beaktas:

  • Byte till tunnare distansmadrass.
  • Grindförhöjning
  • Byte av säng.

Uppföljning:

Uppföljning ska ske kontinuerligt av behov och funktion. Följ leverantörernas bruksanvisning för aktuell madrass.

Övrigt:

Vårdhandboken är uppdaterad under 2019

Nya trycksårskort finns att ladda hem på SSIS Sårsjuksköterskor i Sverige

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats