Till startsidan

Policy

Region Värmlands ansvar gäller ortopedtekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och omfattar de som behöver dessa kroppsburna hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan, klara det dagliga livet i boende, närmiljö, förskola eller skola.

Hjälpmedel förskrivs utifrån patientens behov

Hjälpmedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården och patientens hjälpmedelsbehov ska beaktas och ingå i den samordnade vårdkedjan. Genom gemensamma riktlinjer och samverkan, vill Region Värmland inom sitt ansvarsområde att personer med funktionsnedsättning ska få en likvärdig bedömning och tillgång till hjälpmedel.

De personliga hjälpmedel som kan förskrivas ska alltid utgå från patientens medicinska behov och därmed kräva hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning/förskrivning. Hjälpmedelssortiment och förskrivning framgår av regionens riktlinjer.

Tillgång till väl fungerande hjälpmedel ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället.

Patienten ska vara delaktig

Patientens delaktighet, inflytande och möjlighet till valfrihet ska vara en del i förskrivningsprocessen så att patientens erfarenheter och kunskaper om sin funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och sina behov ska tillvaratas.

Prioritering

Patienter med störst behov ska ges företräde till hjälpmedelsinsatser och prioriteringar ska göras på individnivå.

Lagar

Sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillhandahålla ortopedtekniska hjälpmedel regleras i hälso- och sjukvårdslagen. I all hjälpmedelsverksamhet ska även FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om barnens rättigheter (sedan 2020-01-01 lag) beaktas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?