Region Värmland logga

09 06 Värmehjälpmedel

Begränsat/rekommenderat sortiment av värmehjälpmedel.

Remittent

Leg läkare. Förskrivningsrätten kan, av verksamhetschef, skriftligt delegeras till
leg arbetsterapeut, leg fysioterapeut /sjukgymnast eller leg sjuksköterska.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning, alternativt med medicinsk riskfaktor,
kopplad till känslighet för kyla.

Kriterier

Förskrivningen ska baseras på ett tydligt medicinskt behov, där behovet inte
tillgodoses av konsumentprodukter.

Exempel på tillstånd:

  • Raynauds sjukdom
  • Systemisk skleros
  • Vibrationsskador
  • Nervskador
  • Ttrauman med krosskador eller amputationer som följd.

Mål med hjälpmedlet

Lindra överkänslighet mot kyla pga. skada eller sjukdom för att förbättra
patientens/brukarens funktions- och aktivitetsförmåga och öka livskvaliteten. Att genom tilläggsvärme ersätta kroppens nedsatta förmåga att själv generera värme.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att en uppsättning värmehjälpmedel kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning
själv.

Klinikansvar

När patient med behov av värmehjälpmedel remitteras till Team Olmed AB är
det den verksamhet där behandlande läkare finns som har betalningsansvaret.
Faktura skickas i efterhand av Team Olmed AB.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Förskrivning av hjälpmedel till fritt valda aktiviteter eller fritidsaktiviteter
bedöms som egenansvar och bekostas inte av Region Värmland.
Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

Sidan uppdaterad