Region Värmland logga

Så styrs Region Värmland

Region Värmland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att invånarna har möjlighet att påverka organisationens beslut och inriktning genom att rösta på vilka politiker som de vill ska styra organisationen.

Politikerna bestämmer vilka mål som Region Värmland ska ha och vilka prioriteringar som ska göras, medan tjänstepersonerna har till uppgift att genomföra politikernas beslut och bestämma hur det ska göras.

Regionfullmäktige – ytterst ansvarigt

Region Värmlands högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 81 folkvalda ledamöter. Fullmäktigeledamöterna beslutar om hur stor skatten ska vara, om regionens budget och dess övergripande mål. Regionfullmäktige följer också upp hur pengarna används.

Till grund för all verksamhet ligger regionplanen, som beslutas av regionfullmäktige. Planen reglerar mål, inriktning och hur pengarna fördelas bland organisationens olika verksamheter.

Flera olika ansvarsområden

Till Region Värmlands ansvarsområden hör hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning med mera. Kort sagt arbetar organisationen med frågor som rör invånarnas vardag och som ska stärka och utveckla Värmland på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Regionstyrelsen – genomför mål

I regionstyrelsen sitter ett mindre antal ledamöter som tillhör de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige.

Styrelsens uppdrag är att verkställa de mål som regionfullmäktige har beslutat om och har även ansvar för den ekonomiska förvaltningen.

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och sammanträder ungefär en gång per månad.

Regionråd – de högsta företrädarna

Alla partier som är representerade i regionfullmäktige ska ha ett regionråd. Råden är de högsta företrädarna för sina politiska partier. De väljs av regionfullmäktige för fyra år i taget.

Revisionen – granskar verksamheten

Två gånger om året följer regionfullmäktige upp regionstyrelsens arbete i syfte att säkerställa att styrelsen har gjort sitt jobb, det vill säga att verkställa fullmäktiges beslut. Detta görs i form av att regionstyrelsen tar fram två delårsrapporter samt en årsredovisning, som revisionen granskar för fullmäktiges räkning.

Revisionen bedömer sedan om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om i regionplanen. Utifrån resultatet beviljar sedan regionfullmäktige regionstyrelsen ansvarsfrihet eller inte.

Värmlandsrådet – för samverkan med kommunerna

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en grundbult i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet tillskapats.

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Tjänstepersonledningen

Region Värmlands högsta tjänsteperson är regiondirektören.

Region Värmland har fyra förvaltningsområden som leds av en ansvarig direktör. De fyra områdena är:

  • hälso- och sjukvård inklusive tandvård
  • regional utveckling
  • kollektivtrafik
  • kultur och bildning

Dessa är organiserade i en sammanhållen förvaltning.

Utöver direktörerna för de förvaltningsområdena finns ytterligare direktörer utsedda.

Det här är regionledningen.

Sidan uppdaterad